zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Topolowej i w m. Wielowieś gm. Pakość – przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie, ul. Barcińskiej, ul. Jankowskiej a także w m. Kościelec gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.5.4.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 21 września 2020  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 22 września 2020 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.); uchwały nr XXIV/228/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr 2/32, 2/33 oraz 2/34, położonych w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiących własność Skarbu Państwa; uchwały nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. 53/25, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość; uchwały nr XVI/153/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie, oznaczonych jako dz. nr 83/15 oraz dz. nr 369/6, stanowiących własność Gminy Pakość; uchwały nr XVI/152/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej, oznaczonej jako dz. nr 153/1, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości

Burmistrz Pakości

Informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający:
  • nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 2/43 o pow. ca 0,9814 ha, KW nr BY1I/00035638/9, Ba – tereny przemysłowe, położoną w Pakości przy ul. Topolowej, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość, własność Skarbu Państwa, w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 2/45 o pow. ca 0,8530 ha, KW nr BY1I/00035638/9, Ba – tereny przemysłowe, położoną w Pakości przy ul. Topolowej, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość, własność Skarbu Państwa, w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 2/47 o pow. ca 0,8389 ha, KW nr BY1I/00035638/9, Ba – tereny przemysłowe, położoną w Pakości przy ul. Topolowej, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość, własność Skarbu Państwa, w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem magazynowo-składowym, oznaczoną jako działka nr 53/25 o pow. ca 0,2862 ha, KW nr BY1I/00039857/8, Br-RII – grunty rolne zabudowane klasy II, położoną w m. Wielowieś gm. Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 83/15 o pow. ca 0,0023 ha, KW nr BY1I/00050592/5, Bi – inne tereny zabudowane, położoną w Pakości przy ul. Błonie, przeznaczoną do wydzierżawienia na siedlisko po garaż, na okres 10 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 396/6 o pow. ca 0,0002 ha, KW nr BY1I/00002155/9, Bi – inne tereny zabudowane, położoną w Pakości przy ul. Błonie, przeznaczoną do wydzierżawienia na siedlisko po garaż, na okres 10 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 153/1 w części o pow. 0,0100 ha (pow. ca 0,3035 ha), KW nr BY1I/00033166/5, RV – grunty orne klasy V, położoną w Pakości przy ul. Barcińskiej, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia pod wjazd na posesję, na okres 10 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 315 w części o pow. 0,0220 ha (pow. ca 0,3561 ha), KW nr BY1I/00025256/4, RV, ŁIV i VI – grunty orne klasy V oraz łąki trwałe klasy IV i VI, położoną w Pakości przy ul. Jankowskiej, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 103/3, w części o pow. 0,0320 ha (pow. ca 0,5195 ha), KW nr BY1I/00069484/1, Bi, Bz, N – inne tereny zabudowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieużytki, położoną w m. Kościelec gm. Pakości, zabudowaną pawilonem handlowym, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części, na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (31 sierpnia 2020, 12:16:53)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (22 września 2020, 12:38:46)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 234