zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.7.2011.MJ
wartość: ------------------
termin składania ofert: 5 września 2011  10:00
wynik postępowania: W wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 26/20 o pow. 0,0998 ha, KW nr 23175, położona w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiącą własność Gminy Pakość. Natomiast sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działki oznaczonej 4/9 o pow. 2,3800 ha, KW nr 22684, RV i Ps V (rola V klasy bonitacyjnej i pastwisko V klasy bonitacyjnej), położonej w m. Giebnia, gm. Pakość, stanowiącej własność Skarbu Państwa zakończyła się wynikiem negatywnym z uwagi uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na w/w nieruchomość 
                                                                                             Pakość, 15 września 2011r.
  
                                                        INFORMACJA
Informacja z przeprowadzonego w dniu 5 września 2011r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działki oznaczonej nr 4/9 o pow. 2,3800 ha, KW nr 22684, RV i Ps V (rola V klasy bonitacyjnej i pastwisko V klasy bonitacyjnej), położonej w m. Giebnia, gm. Pakość, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz  nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 26/20 o pow. 0,0998 ha, KW nr 23175,  położona w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiąca własność Gminy Pakość,
 
Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn zm. ), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 5 września 2011r. o godz. 10.00  w siedzibie  Urzędu Miejskiego  w  Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  w/w nieruchomości.
Przedmiotem przetargu były nieruchomości, oznaczone poniżej:
 
1.       Przedmiotem przetargu była sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działki oznaczonej nr 4/9 o pow. 2,3800 ha, KW nr 22684, RV i Ps V (rola V klasy bonitacyjnej i pastwisko V klasy bonitacyjnej), położonej w m. Giebnia, gm. Pakość, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
cena wywoławcza – 161.889,60 PLN + obowiązująca stawka podatku VAT (23%), co stanowi kwotę 199.124,21 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 21/100).
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa, nie jest obciążona, ani też nie stanowi przedmiotu zobowiązań.
Brak informacji o zobowiązaniach, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.
Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do w/w nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia, gm. Pakosć, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy  złotych 00/100)
2.       Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 20/26 o pow. 0,0998 ha, KW nr 23175, położona w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiąca własność Gminy Pakość,
cena wywoławcza – 38.523,00 PLN + obowiązująca stawka podatku VAT (23%), co stanowi kwotę 47.383,29 PLN (słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 29/100).
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa, nie jest obciążona, ani też nie stanowi przedmiotu zobowiązań.
Brak informacji o zobowiązaniach, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.
Do udziału w przetargu na sprzedaż działki 26/20 położonej w Pakości  przy                              ul. Radłowskiej uprawnieni byli Państwo Zofia, Fabian Jasnowscy zamieszkali przy                     ul. Mogileńskiej 47/21, którzy wpłacili w wyznaczonym terminie wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia.
W przetargu uczestniczyli Państwo  Zofia, Fabian Jasnowscy z Pakości.
W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcą niezabudowanej nieruchomości gruntowej zostali Państwo Zofia i Fabian Jasnowscy zamieszkali w Pakości przy ul. Mogilańskiej 47/21, uprawnieni do udziału w przetargu, oferując poniższy koszt nabycia:
48.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy 00/100).- działka nr 26/20    
 
Informacja o wyniku przetargu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 15 września 2011r., na okres 7 dni.

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA
Burmistrza Pakości
z dnia 4 sierpnia 2011r.
Było: sprzedaż
a) prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działki oznaczonej 4/9 o pow. 2,3800 ha, KW nr 22684, RV i Ps V (rola V klasy bonitacyjnej i pastwisko V klasy bonitacyjnej), położonej w m. Giebnia, gm. Pakość, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej –  netto: 161.889,60zł ( + VAT 23 %),                                          

brutto: 199.124,21 zł  
wadium w wysokości: 10.000,00 zł
b) nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 26/20 o pow. 0,0998 ha, KW nr 23175, 
położona w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiącą własność Gminy Pakość,
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej –  netto: 38.523,00zł ( + VAT 23%)                       
brutto: 47.383,29 zł  
wadium w wysokości: 2.500,00 zł
Jest: sprzedaż
a)prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działki oznaczonej 4/9 o pow. 2,3800 ha, KW nr 22684, RV i Ps V (rola V klasy bonitacyjnej i pastwisko V klasy bonitacyjnej), położonej w m. Giebnia, gm. Pakość, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 

Cena wywoławcza nieruchomości  –  netto: 161.889,60zł ( + VAT 23%),
brutto: 199.124,21 zł  
wadium w wysokości: 10.000,00 zł
b)nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 26/20 o pow. 0,0998 ha, KW nr 23175, 
położona w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiącą własność Gminy Pakość,
Cena wywoławcza nieruchomości  –  netto: 38.523,00zł ( + VAT 23 %),            
brutto: 47.383,29 zł  
wadium w wysokości: 2.500,00 złOGŁOSZENIE
 
                Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), uchwały nr XXXIV/316/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość będącej własnością Skarbu Państwa oraz uchwały nr XXVIII/256/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiących własność Gminy Pakość
 
Burmistrz Pakości
 ogłasza w dniu 4 sierpnia 2011r.
 
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
 
a) prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działki oznaczonej 4/9 o pow. 2,3800  ha, KW nr 22684, RV i Ps V (rola V klasy bonitacyjnej i pastwisko V klasy bonitacyjnej), położonej w m. Giebnia, gm. Pakość, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej –  netto: 161.889,60zł ( + VAT 23 %),             brutto: 199.124,21 zł
wadium w wysokości: 10.000,00 zł

b) nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 26/20 o pow. 0,0998 ha, KW nr 23175, 
położona w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiącą własność Gminy Pakość,
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej –  netto: 38.523,00zł  (+VAT23%),                                          
brutto: 47.383,29 zł
wadium w wysokości: 2.500,00 zł
 
 
1. Przetarg odbędzie się 5 września  2011 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. Nr 17.
2. Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości będą sprzedane za cenę osiągniętą w przetargu.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w/w wadium do dnia
2  września 2011r. do godz. 1400  - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpływu wadium) na konto Urzędu nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości.
4. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
5. Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków,
– w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości i upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu,
– w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu,  który wygrał przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.
8. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu albo jego odwołaniu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od dnia:
·         odwołania przetargu;
·         zamknięcia przetargu;
·         unieważnienia przetargu;
·         zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 90.
10. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 . o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm) z ważnych powodów  przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (4 sierpnia 2011, 07:18:04)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (15 września 2011, 12:04:48)
Zmieniono: Informacja o wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1823