Przebudowa stacji elektroenergetycznej WN/SN Pakość


KIO.6220.16.2020.HR
 
ZAWIADOMIENIE 
o wydaniu decyzji


W związku ze złożonym przez Pana Pawła Bróździńskiego działającego w imieniu Enea Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, wnioskiem z dnia 17 lipca 2020 r., zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) 
z a w i a d a m i a m 
że w dniu 27 lipca 2020 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stacji elektroenergetycznej WN/SN Pakość”, planowanego w miejscowości Wielowieś, gm. Pakość, na działce o numerze ewidencyjnym 67/4. 

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (28 lipca 2020)
Opublikował: Hanna Ryterska (28 lipca 2020, 08:33:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61