Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem w ulicy Krótkiej w Pakości na terenie działek nr 120, 131/8, 416/27, 416/10, 416/16, 416/15, 416/9 obr. 3, m. Pakość.

Pakość, 20 lipca 2020 r. 
 KIO.6733.8.8.2020 
 
O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 
  
zawiadamiam, 
  
że w dniu 20 lipca 2020 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, reprezentowanej przez pełnomocnika xxxxx xxxxxxxxxx, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem w ulicy Krótkiej w Pakości na terenie działek nr 120, 131/8, 416/27, 416/10, 416/16, 416/15, 416/9 obręb 3, m. Pakość. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.Pakość, 27 maja 2020 r.  
KIO.6733.8.3.2020         

OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 


Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 

zawiadamiam, 

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXX XXXXXXX, z dnia 18 maja 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem w ulicy Krótkiej w Pakości na terenie działek nr 120, 131/8, 416/27, 416/10, 416/16, 416/15, 416/9 obr. 3, m. Pakość.  

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (27 maja 2020)
Opublikował: Magdalena Gromek (27 maja 2020, 14:34:49)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (20 lipca 2020, 13:26:24)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 116