Inwestycja polegająca na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną na terenie działki nr 21/88 obręb 1, m. Pakość

Pakość, 03 kwietnia 2020 r. 
 
KIO.6730.30.4.2020                                                                                                                    
 
 
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 36 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)  oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną na terenie działki nr 21/88 obręb 1, m. Pakość, znak: KIO.6730.30.3.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. 

z a w i a d a m i a m, 

iż nie jest możliwe załatwienie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa, ze względu na skomplikowany charakter sprawy związany z koniecznością zgromadzenia dokumentacji urzędowej, pozwalającej na ustalenie obszaru objętego zakazem realizacji inwestycji o funkcjach mieszkaniowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. 

W związku z powyższym zgodnie z art. 36 Kpa wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia sprawy do 30 czerwca 2020 r. 
Pouczenie 
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli: nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). 
Ponaglenie wnosi się do organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (3 kwietnia 2020)
Opublikował: Magdalena Gromek (3 kwietnia 2020, 12:14:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114