Wymiana linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek nr 67/4, 68, 81/2, 81/6, 88 obr. Wielowieś, gm. Pakość oraz działek nr 111, 112/4 obr. Rybitwy, gm. Pakość.

Pakość, 15 czerwca 2020 r. 
 KIO.6733.6.11.2020
 
O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 
  
zawiadamiam, 
 
że w dniu 15 czerwca 2020 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek ENEA Operator Rejon Dystrybucji Inowrocław, reprezentowanej przez pełnomocnika xxxxx xxxxxxxx, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie (wymianie) linii kablowych SN 15kV, na terenie działek nr 67/4, 68, 81/2, 81/6, 88 obręb Wielowieś, gm. Pakość oraz działek nr 111, 112/4 obręb Rybitwy, gm. Pakość. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. 
  Pakość, 04 marca 2020 r. 

 KIO.6733.6.3.2020          

OBWIESZCZENIE
 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 


Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) 

zawiadamiam, 

że na wniosek ENEA Operator Rejon Dystrybucji Inowrocław, ul. Szymborska 32, 88-100 Inowrocław, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią xxxxxx xxxxxxx, z dnia 17 lutego 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej wymiany linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek nr 67/4, 68, 81/2, 81/6, 88 obr. Wielowieś, gm. Pakość oraz działek nr 111, 112/4 obr. Rybitwy, gm. Pakość.  

 W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (4 marca 2020)
Opublikował: Magdalena Gromek (4 marca 2020, 14:13:07)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (15 czerwca 2020, 12:27:26)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 147