Ocena oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1 MW na nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 15/4, w obrębie miejscowości Jankowo, gm. Pakość

Pakość, 7 stycznia 2013r.
KIO.6220.2.2.2013.ACh

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana Andrzeja Kowalczyka reprezentującego firmę PHU Merkury Andrzej Kowalczyk wnioskiem z dnia 26 marca 2012r., zgodnie z art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 7 stycznia 2013r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1 MW o wysokości zawieszenia wirnika do 73m i szerokości łopat do 60m na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 15/4, w obrębie miejscowości Jankowo, gm. Pakość, stanowiącej własność Wnioskodawcy.
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.KIO.6220.10.11.2012.ACh


ZAWIADOMIENIE

W związku ze złożonym w dniu 18 maja 2012r. przez Pana Andrzeja Kowalczyk reprezentującego firmę PHU "MERKURY" Kopalnia Surowców Mineralnych -Wojdal Andrzej Kowalczyk  raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1 MW, o wysokości zawieszenia wirnika do 73m i szerokości łopat do 60m na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 15/4, w obrębie miejscowości Jankowo, gm. Pakość, stanowiącej własność Wnioskodawcy, uzupełnianym w dniu 9 sierpnia 2012r., po uzyskaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 27 listopada 2012r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1 MW, o wysokości zawieszenia wirnika do 73m i szerokości łopat do 60m na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 15/4, w obrębie miejscowości Jankowo, gm. Pakość, stanowiącej własność Wnioskodawcy.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18) w dniach 27 listopada-19 grudnia 2012r w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z  art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres achelminiak@pakosc.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) w terminie do dnia 19 grudnia 2012r. w Urzędzie Miejskim w Pakości, pok. nr 18.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (27 listopada 2012)
Opublikował: Jacek Malinowski (29 listopada 2012, 10:03:08)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (7 stycznia 2013, 13:01:59)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o wydaniu decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2290