Przebudowa drogi gminnej relacji Rybitwy - Gorzany

Pakość, dnia 11 czerwca 2010 r.
KIO.7624-28-4/10
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość, z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 11 czerwca 2010r., zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

strony, że z dniem 11 czerwca 2010r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy – Gorzany położonej na działkach nr 170/1- obręb Wielowieś,  oraz nr 21/1- obręb Gorzany, gm. Pakość.
           
Jednocześnie informuję o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Inowrocławiu z prośbą o wydanie opinii dotyczącej konieczności sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (11 czerwca 2010)
Opublikował: Jacek Malinowski (14 czerwca 2010, 07:26:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1608