Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego

Pakość, 25 kwietnia 2017r.  
Numer sprawy KIO.7031.5.1.2017.MG
Wg rozdzielnika   

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego nad realizacją zadania pn.: „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość- Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”. 

Niniejsze postępowanie realizowane jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Zamawiający:        Gmina Pakość
Siedziba:               ul. Rynek 4, 88-170 Pakość
Numer NIP:           556-26-85-448
Numer Regon:       092350783
Adres internetowy: www.bip-pakosc.pl
tel. 52 566 60 72
fax. 52 566 60 75
e-mail: sekretariat@pakosc.pl  

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego nad realizacją zadania pn.: „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość- Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości” odbywać się będzie w następujących częściach: 
1)   nadzór inwestorski 
·       ZADANIE I: 
część I- dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość- Strzelno; 
część II- dot. przebudowy i remontu kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość- Strzelno; 
·       ZADANIE II: 
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości; 
2)   nadzór archeologiczny 
dot. zadania I, części II- remontu kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość- Strzelno; Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do zaproszenia- opis przedmiotu zamówienia.    
III.   OFERTY CZĘŚCIOWE 
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2) Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na wybrane części. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania odnośnie inspektora nadzoru:
1) INWESTORSKIEGO 
a) posiada uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych,
2) ARCHEOLOGICZNEGO
a) posiada uprawnienia do prowadzenia badań archeologicznych, do oferty należy dołączyć kopię stosownych uprawnień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży, na którą jest składana oferta ( rozdz. VI ust. 3). 

V.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy, do zakończenia, rozliczenia, bezusterkowego odbioru końcowego robót, zgodny z umową, która zawarta zostanie z Wykonawcą robót. Przewidywany termin zakończenia budowy:
1) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość- Strzelno- do 30 czerwca 2017r.,
2) dla przebudowy i remontu kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość- Strzelno- do 30 listopada 2017r.,
3) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości- od lipca do listopada 2017r
 
VI. WYMAGANE DOKUMENTY 
1) Formularz oferty- załącznik nr 2. 
2) Kserokopia uprawnień i przynależności do izby inżynierów budownictwa. 
3) Dokumenty wymagane przez Zamawiającego powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

VII.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Oferta w zaklejonej kopercie powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, do dnia 5 maja 2017r., do godz. 12°°- sekretariat, pok. nr 5.
2) Kopertę należy opisać następująco: Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego nad realizacją zadania pn.: „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość- Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”. „Nie otwierać przed 5 maja 2017r., godz. 12¹°”
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5) W toku badania i oceny ofert Zmawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
6) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 5 maja 2017r., godz. 12¹º w siedzibie Zamawiającego- Urzędzie Miejskim w Pakości, pok. nr 18.
 
VIII.  OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
Opis kryteriów oceny Waga Cena 100 % 
 
· cena- 100%
0-    100 punktów
gdzie punkty przyznaje się na poniższych zasadach 

Cո= (Kn/K) x 100 
gdzie: 
Kn- oznacza cenę najniższą spośród zaproponowanych we wszystkich ofertach,
K- oznacza cenę z badanej oferty   

Oferta najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca największa liczbę punktów- maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi- 100 pkt. 

IX.   INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 
1)   Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za spełniającą warunki podane w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz uzyska największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny ofert.
2)   Istotne postanowienia umowy określono we wzorze umowy- załącznik nr 3 i nr 4. 

X.   INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wraz z załącznikami.
2) Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w ust. 2 każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XI.  OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Adrianna Nowicka, tel. 52 566 60 90 oraz Radosław Dąbrowski, tel. 52 566 60 90;
w sprawach proceduralnych: Magdalena Gromek, tel. 52 566 60 89.
Koordynatorem postępowania jest Joanna Zemełka, tel. 52 566 60 85   

XII. ZAŁĄCZNIKI
Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1
Wzór formularza ofertowego- załącznik nr 2
Wzór umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego- załącznik nr 3
Wzór umowy na pełnienie nadzoru archeologicznego- załącznik nr 4  


Pakość, 09 czerwca 2017r. 
  
                                             
Informacja o udzieleniu zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego nad realizacją zadania pn.: „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość- Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości” 
  
  
Informacja o udzieleniu zamówienia 
  
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pakości Nr 108/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., na podstawie § 2 pkt 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro- art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie zapytania ofertowego postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego nad realizacją zadania pn.: „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość- Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”, wyłoniono Wykonawcę: 
nadzór inwestorski- Zakład Usług Technicznych Kołuda Mała, Wiesław Nurski 
nadzór archeologiczny- APB THOR Sp. z o.o. 
Zamówienia udzielono w dniu 08 czerwca 2017 r.


Wytworzył: Magdalena Gromek (25 kwietnia 2017)
Opublikował: Magdalena Gromek (25 kwietnia 2017, 14:38:39)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (26 czerwca 2018, 11:21:23)
Zmieniono: Informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 379

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij