Informacja o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego uwag do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Infor­macja o moż­liwo­ści zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie uwag do załączonego projektu Programu współ­pracy Gminy Pakość na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolontariacie.
Uwagi do projektu można prze­słać na adres Urzędu Miej­skiego w Pako­ści lub na adres e-mail promocja@pakosc.pl w ter­minie 7 dni od udostęp­nienia programu.

Treść programu (259kB) pdf

Uwagi do projektu Programu Współpracy Gminy Pakość na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz ze stanowiskiem Urzędu Miejskiego w Pakości.  
W związku ze zgłoszonymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko uwagami do projektu Programu Współpracy Gminy Pakość na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Miejski w Pakości informuje, że uwzględnione zostały następujące uwagi:
  • w  Dziale III ust. 2 pkt 1 ostatni wiersz  przyjął brzmienie:
    „organizacja kolonii i półkolonii dla dzieci z rodzin zagrożonym alkoholizmem, narkomanią lub wykluczeniem społecznym”,
  • w Dziale IV  pkt ust. 1 pkt 11 został dodany zapis:
    „podjęcie działań inicjujących spotkanie plenarne wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Pakość w sprawie powołania gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pakości”.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lewandowska (19 grudnia 2018)
Opublikował: Jacek Malinowski (19 grudnia 2018, 14:55:58)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (20 grudnia 2018, 08:23:51)
Zmieniono: Publikacja zgłoszonych uwag do projektu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 574