Zarządzenie nr 93/08BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 14 marca 2008w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie nr 93/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 14 marca 2008


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Na  podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • zwiększyć środki dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 4 444 zł
 • zmniejszyć środki dotacji celowej w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 190 zł
 • zmniejszyć środki dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4 200 zł
 • zmniejszyć środki dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 231 900 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 • dokonać zmian w planie wydatków:
  • zwiększeń na kwotę 4 444 zł
  • zmniejszeń na kwotę 236 290 zł
  • przeniesień na kwotę 8 900 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:
a)      § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości 17 876 362 zł, w tym:

 • dochody bieżące w kwocie 17 549 472 zł
 • dochody własne w kwocie    9 778 899 zł
 • subwencja w kwocie            4 411 987 zł
 • dotacje w kwocie                3 358 586 zł
 • dochody majątkowe              326 890 zł

b)      § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 313 717 zł

 • wydatki bieżące w kwocie 17 598 162 zł, w tym na:
  • wynagrodzenia i pochodne    8 538 282 zł
  • dotacje                                 768 834 zł
  • obsługa długu                       176 709 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie 3 715 555 zł

c)      § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 437 355 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a)      zaciąganych kredytów w kwocie 3 237 355 zł
b)      nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 200 000 zł

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok określono w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1,2 (63kB) pdf

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 93/08 Burmistrza Pakości
z dnia 14 marca 2008r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2008r. wynika z konieczności: przyjęcia środków dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna na kwotę 4 444 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-6/08 z dnia 14 marca 2008r.; otrzymania ostatecznych wielkości dotacji celowej w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-15/08 z dnia 25 lutego 2008r., oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 852 – Pomoc społeczna decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011/W/1/2008 z dnia 22 lutego 2008r.; dokonania przeniesień w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki budżetowe zgodnie z pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 stycznia 2009, 11:39:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1223