Zarządzenie nr 142/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 24 lutego 2020w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

Zarządzenie nr 142/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 24 lutego 2020


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 11 ust.2, art. 15 ust. 2 h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i  sportu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik (110kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 lutego 2020, 14:35:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266