Strona główna  >  Zarządzenia  >  2019

Zarządzenie nr 50/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 20 maja 2019


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 r., zmienionej uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków poprzez przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 309,00 zł,przeniesienie w planie wydatków na kwotę 9 036,57 zł,zgodne z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2) § 1 otrzymuje brzmienie:„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 40 084 019,61 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 37 346 516,84 zł, w tym:
a) dochody własne 20 001 950,00 zł,
b) subwencje 7 078 585,00 zł,
c) dotacje celowe 10 265 981,84 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 174 495,02 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 737 502,77 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 067 502,77 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 067 502,77 zł,”

3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 40 414 307,19 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 36 974 500,62 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 24 984 379,41 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 625 171,67 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 359 207,74 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 779 398,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 683 139,72 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 214 874,49 zł,
e) obsługa długu 312 709,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 439 806,57 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 334 806,57 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 697 241,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 105 000,00 zł,”;

4) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 330 287,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 330 287,58 zł,

5) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. określono w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (375kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt GrońUZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 50/2019 
Burmistrza Pakości 
z dnia 20 maja 2019r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Pakość na 2019r. wynika z konieczności zwiększenia planu dochodów i wydatków decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2019 z dnia 14 maja 2019r. na kwotę 309,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2019 r., przeniesienia w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 9 036,57 zł zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz Przedszkola Miejskiego w Pakości na zabezpieczenie środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zakup wyposażenia do kuchni.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

Opublikował: Jacek Malinowski (30 maja 2019, 13:53:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij