Zarządzenie nr 346/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 29 czerwca 2018zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Zarządzenie nr 346/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 29 czerwca 2018


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.1)) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.2)) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r. zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., uchwałą Nr XXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r., uchwałą Nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r. oraz uchwałą Nr XXXI/331/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem dotacji celowych:
w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 108 226,45 zł,
w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 70 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 178 226,45 zł,
przeniesienie na kwotę 2 500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 39 948 696,67 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 36 416 023,67 zł, w tym:
a) dochody własne 19 223 405,94 zł,
b) subwencje 6 294 794,00 zł,
c) dotacje celowe 10 897 823,73 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 98 092,50 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 532 673,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 912 673,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 775 673,00 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 45 042 815,40 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 35 151 954,80 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 22 946 090,21 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 923 848,02 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 022 242,19 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 405 900,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 302 009,89 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 130 754,70 zł,
e) obsługa długu 367 200,00 zł,
1. wydatki majątkowe w wysokości 9 890 860,60 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 771 860,60 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 127 843,01 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 119 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 094 118,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 928 344,11 zł, pożyczek w wysokości 300 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 865 774,62 zł,

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r. określono w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załączniki (618kB) pdf

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 1000.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62 i 1000.UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 346/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 29 czerwca 2018r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018r., dokonuje się w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych dla Gminy Pakość. Zgodnie z otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.30.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018r. zwiększono plan w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 42 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019 – „Aktywna tablica”- rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2018r.; w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – rezerwa celowa cz.83, poz.27 ustawy budżetowej na 2018r. oraz decyzją Nr WFB.I.3120.3.31.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2018r. zwiększono plan w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 66 226,45 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych - rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2018r. Dokonano zmian w planie finansowym na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych a także w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

metryczka


Odpowiada za treść: Lucyna Ostrowska
Opublikował: Jacek Malinowski (13 lipca 2018, 13:56:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152