Strona główna  >  Zarządzenia  >  2018

Zarządzenie nr 294/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 8 stycznia 2018


w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.[1]) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), w związku z § 14 pkt 1 ppkt b uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok i załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XXVII/287/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Zaciągnąć w 2018 roku pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”.
 
§ 2. Spłata pożyczki nastąpi od dnia 1 października 2020r. do dnia 30 kwietnia 2027r. Źródłem spłat będą dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości.
 
§ 3. Ustalić zabezpieczenie spłaty ww. pożyczki w formie weksla in blanco.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017r. poz. 2232.  
  
 

UZASADNIENIE 
do Zarządzenia Nr 294/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 8 stycznia 2018r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 
 
Gmina Pakość planuje przystąpić w 2018r. do realizacji zadania pn. „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”. W celu zapewnienia środków na sfinansowanie ww. zadania, z uwagi na wysokie nakłady, wystąpiła konieczność zaciągnięcia pożyczki. Pożyczkę planuje sie zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z uwagi na korzystne warunki udzielania pomocy finansowej.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), zgodnie z którym burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a do jego zadań  należy w szczególności określenie sposobu wykonywania uchwał. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok, Burmistrz Pakości jest upoważniony do zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakość.

Opublikował: Jacek Malinowski (12 stycznia 2018, 08:49:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij