Zarządzenie nr 286/2013BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 30 grudnia 2013zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie nr 286/2013
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 grudnia 2013


zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885 z późn. zm.[2]), w związku z § 13 pkt a uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu Nr 228/2013 Burmistrza Pakości z dnia 7 maja 2013r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego § 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Zaciągnąć w 2013 roku kredyt długoterminowy w wysokości 397 591,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa stałego targowiska miejskiego – Mój Rynek w Pakości ul. Św.Jana”.
§ 2. Spłata kredytu nastąpi od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 30 grudnia 2022r. Źródłem spłat będą dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości.”
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318.
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938. 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 286/2013
Burmistrza Pakości
z dnia 30 grudnia 2013r.

zmieniającego zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
 
Podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest niezbędne w celu sfinansowania deficytu uchwalonego na 2013 rok, w części dotyczącej zapewnienia źródeł finansowania dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stałego targowiska miejskiego – Mój Rynek w Pakości ul. Św.Jana”. Z uwagi na uzyskane oszczędności w procedurze przetargowej nie ma konieczności zaciągnięcia kredytu w początkowej wartości. Wartość kredytu zostaje zmniejszona o kwotę 179 720,00 zł.
 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), zgodnie z którym burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a do jego zadań  należy w szczególności określenie sposobu wykonywania uchwał. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885 z późn. zm.), jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości jest upoważniony do zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakość.
   
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 stycznia 2014, 07:18:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1339