Zarządzenie nr 114/2012 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 28 lutego 2012w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie nr 114/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 lutego 2012


w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 i pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) w związku z art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2]) i § 13 pkt „c” uchwały Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.  Przekazuję uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy następującym jednostkom organizacyjnym:  
  1. Zespołowi Placówek Oświatowych w Kościelcu do kwoty 100 000 zł,
  2. Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Pakości do kwoty 150 000 zł,
  3. Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości do kwoty 150 000 zł,
  4. Przedszkolu Miejskiemu w Pakości do kwoty 50 000 zł,
  5. Ośrodkowi Pomocy Społecznej w  Pakości do kwoty 150 000 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć kierownikom jednostek organizacyjnych, wymienionych w § 1.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.
   
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.


 
 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 114/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy  
 
Burmistrz Pakości korzystając z upoważnienia zawartego w § 13 pkt. „c” uchwały Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok, przekazuje jednostkom organizacyjnym Gminy Pakość, niewymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pakość na lata 2012-2025, uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 marca 2012, 11:48:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2468