Uchwała nr XVIII/161/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 września 2020w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. z 2020r. poz. 1208)

Uchwała nr XVIII/161/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 września 2020


w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. z 2020r. poz. 1208)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Pakość wyemituje 8 000 (słownie: osiem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2. 1. Celem emisji w 2020r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 2 048 000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 952 000,00 zł, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.
2. Celem emisji w 2021r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 699 118,44 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 300 881,56 zł, wynikającego z zaplanowanych zadań inwestycyjnych w budżecie oraz w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) seria A20 o wartości 550 000,00 zł,
2) seria B20 o wartości 650 000,00 zł,
3) seria C20 o wartości 750 000,00 zł,
4) seria D20 o wartości 850 000,00 zł,
5) seria E20 o wartości 1 200 000,00 zł,
6) seria A21 o wartości 1 250 000,00 zł,
7) seria B21 o wartości 1 350 000,00 zł,
8) seria C21 o wartości 1 400 000,00 zł.
2. Emisja obligacji serii A20, B20, C20, D20, E20 zostanie przeprowadzona w 2020 roku. Emisja obligacji serii A21, B21, C21 zostanie przeprowadzona w 2021 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z:
1) przeprowadzeniem emisji,
2) wykupem obligacji,
3) wypłatą oprocentowania,
zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy w latach 2020 – 2034.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1) w 2027 roku zostaną wykupione obligacje serii A20,
2) w 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii B20,
3) w 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii C20,
4) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii D20,
5) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii E20,
6) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii A21,
7) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii B21,
8) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii C21.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Pakość obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji
2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Określenie zasad emitowania obligacji przez burmistrza, ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta. Podstawę prawną uchwały stanowi art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn.zm.), który stanowi że jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na pkt 2 finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz pkt 3 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Art.33 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz.U. z 2020r. poz. 1208) stanowi, że emisja obligacji może nastąpić: pkt 2 przez proponowanie nabycia obligacji w inny sposób niż wskazany w pkt 1.
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Niniejsza uchwała stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) w latach 2021 - 2024, poprzez pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych kredytów z tych lat, oraz spłatę rozchodów z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji wynikających z faktycznych harmonogramów spłat oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2020 - 2021.
Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność.
Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.
Niniejsza uchwała określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.
Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.
Podjęcie uchwały odbyło się poprzez głosowanie jawne.
Uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
Udział w sesji Rady Miejskiej w Pakości wzięło 15 radnych, co stanowi 100% składu. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radnych, przeciwnym podjęciu uchwały był 1 radny.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy, poprzez zwiększenie długu Gminy w 2020r. o 8 000 000,00 zł.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 października 2020, 13:45:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61