Uchwała nr XV/141/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 maja 2020w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i 4a, w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284)

Uchwała nr XV/141/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 maja 2020


w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i 4a, w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 3. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 34,00 zł (słownie: trzydzieści cztery złote 00/100), miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 4. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących powstające na terenie nieruchomości bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) miesięcznie od stawki określonej w § 2, od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 1203).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy wyboru metody ustalenia opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, a także zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących powstające na terenie nieruchomości bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym.
Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), wprowadzającej m. in. obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz obowiązek zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1579), rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu dotychczasowym, do zmienionych przepisów, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 6 września 2020 r.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), zgodnie z którym rada gminy w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty.
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
Zgodnie z art. 6k ust. 2 a ww. ustawy, rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, za mieszkańca w przypadku metody, w której opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Ustalona stawka opłaty nie przekracza określonej maksymalnej stawki opłat.
Ww. uchwała, zgodnie z art. 6k ust. 3 w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określa także stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b. Ustalona stawka opłaty podwyższonej nie przekracza określonej w ustawie maksymalnej stawki opłaty.
Ponadto zgodnie z art. 6k ust. 4a ww. ustawy, rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Zasadnym jest określenie wysokości ww. zwolnienia, w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga przeprowadzenia konsultacji

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała konieczność dostosowania uchwały podjętej na podstawie art. 6k ww. ustawy, do zmienionych przepisów prawa, z uwagi na wprowadzenie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz obowiązku zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Rosnące koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wpłynęły na konieczność podwyższenia stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka opłaty podwyższonej, nie przekraczają określonych maksymalnych stawek opłat, określonych w art. 6k ust. 2 a pkt 1, ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ponadto Rada Miejska w Pakości postanowiła od 1 lipca 2020 r. objąć gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wyłącznie nieruchomości zamieszkałe, co również wymaga dokonania zmian w przedmiotowej uchwale.
Mając na uwadze powyższe należy dostosować niniejszą uchwałę z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach, do zmienionych przepisów prawa oraz zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Ocena skutków finansowych:
Niniejsza uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy. Wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wzrosną. Zostaną one pomniejszone o wysokość zwolnień z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 czerwca 2020, 13:31:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 511