Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXIX/314/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 marca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 191/12, położonej przy ul. Mikołaja w Pakości, stanowiącej współwłasność osób fizycznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.[1]) oraz art. 6 pkt 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej, stanowiącej współwłasność osób fizycznych, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 191/12, o pow. 159 m2, KW nr BY1I/00053080/4, obręb 3, położonej przy ul. Mikołaja w Pakości, z przeznaczeniem pod drogę publiczną.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak

 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232 oraz  z 2018 r., poz. 130.
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 50.

 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr XXIX/314/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 marca  2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 191/12, położonej przy ul. Mikołaja w Pakości, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.
 
Niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 191/12, o pow. 159 m2, KW nr BY1I/00053080/4, położona w obrębie 3 - ul. Mikołaja w Pakości, stanowi współwłasność osób fizycznych.
 Z uwagi na realizację celu publicznego jakim zgodnie z  art. 6 pkt  1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji, oraz z uwagi na fakt, że przedmiotowa nieruchomość jest w całości zajęta pod drogę gminną nr 151846C - ul. Mikołaja zasadnym jest nabycie ww. nieruchomości gruntowej przez Gminę Pakość.
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Opublikował: Jacek Malinowski (5 kwietnia 2018, 13:19:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 39

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij