Uchwała nr XIV/143/2016RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 czerwca 2016w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3b i ust. 3c oraz art. 6k ust. 1 - 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ),

Uchwała nr XIV/143/2016
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3b i ust. 3c oraz art. 6k ust. 1 - 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ),


uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakość, na których zamieszkują mieszkańcy i określa się, że opłata ta zależna jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 i § 3.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 6 zł (sześć złotych 00/100) na miesiąc od jednego mieszkańca.

§ 3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 11 zł (jedenaście złotych 00/100) na miesiąc
od jednego mieszkańca.

§ 4. Ustala się miesięczne stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady i są one zbierane w sposób selektywny:
  1. 120 dm3 - 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100)
  2. 240 dm3 - 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100)
  3. 1100 dm3 – 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100)
  4. KP -7 - 290 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
§ 5. Ustala się miesięczne wyższe stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady i są one zbierane w sposób nieselektywny:
  1. 120 dm3 - 12 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100)
  2. 240 dm3 - 22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 00/100)
  3. 1100 dm3 – 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100)
  4. KP -7 - 310 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych 00/100)
§ 6. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi selektywnie, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - w wysokości 1860,00 zł rocznie od jednej nieruchomości.

§ 7. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi nieselektywnie, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - w wysokości 1900,00 zł rocznie od jednej nieruchomości.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIX/168/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz.
Woj. Kuj.-Pom., z 2012r., poz. 3129).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy JoachimiakUZASADNIENIE
do uchwały nr XIV/143/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowią art. 6k ust. 1 - 3 oraz art. 6j ust. 1 pkt. 1, ust. 3b i ust. 3c ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) zgodnie, z którymi Rada gminy, w drodze uchwały:
1. dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy;
2. ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
3. określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty określonej w ust. 2a za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.
W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1, tj. 6,00 zł w przypadku nieruchomości, na których odpady zbierane są w sposób selektywny oraz 11,00 zł w przypadku nieruchomości, na których odpady zbierane są w sposób nieselektywny.
Miesięczne stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady i są one zbierane w sposób selektywny wynoszą odpowiednio:
1) 120 dm3 - 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100)
2) 240 dm3 - 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100)
3) 1100 dm3 – 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100)
4) KP -7 - 290 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
Miesięczne stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady i są one zbierane w sposób nieselektywny, są wyższe i wynoszą odpowiednio:
1) 120 dm3 - 12 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100)
2) 240 dm3 - 22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 00/100)
3) 1100 dm3 – 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100)
4) KP -7 - 310 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych 00/100)
W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi selektywnie,
odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - w wysokości 1860,00 zł rocznie od jednej nieruchomości.
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi nieselektywnie, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - w wysokości 1900,00 zł rocznie od jednej nieruchomości.
Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d;
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc:
1) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 - 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca;
2) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 - 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za m3 zużytej wody;
3) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 3 - 0,08% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego;
4) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 - 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za gospodarstwo domowe.
Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pakość zostały ustalone na poziomie nie przekraczającym maksymalnych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 lipca 2016, 07:43:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 437