Uchwała nr XVII/137/2012RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 14 września 2012w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość".Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) w związku z uchwałą Nr XXV/226/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2009r. w sprawie uchwalenia ,,Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Pakość wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”

Uchwała nr XVII/137/2012
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 14 września 2012


w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) w związku z uchwałą Nr XXV/226/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2009r. w sprawie uchwalenia ,,Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Pakość wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość", stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa

 
Załącznik (3063kB) pdf
Mapa szczegółowa - arkusze (4059kB) pdf
Mapa szczegółowa A0 (2650kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r.  Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 567.
 
 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr XVII/137/2012
Rady Miejskiej w Pakości 
z dnia 14 września 2012 r.
 
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość."
 
Opracowanie "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość wraz z inwentaryzacją" związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjętego uchwałą nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r., w którym wskazano, iż do zadań samorządu gminnego należy przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Uchwała Nr XXV/226/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2009r. w sprawie uchwalenia ,,Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Pakość wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015” zawierała podstawowe informacje o wyrobach zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Pakość.
Celem opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy do końca 2032 r. Realizacji tego celu służą następujące zagadnienia:
  1. identyfikacja skali zjawiska poprzez określenie ilości i rodzaju wyrobów azbestowych, jakie występują na terenie Gminy Pakość, 
  2. przedstawienie aspektów prawnych użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, 
  3. opracowanie harmonogramu usuwania wyrobów azbestowych, 
  4. określenie możliwych źródeł finansowania prac związanych z sukcesywnym usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość, 
  5. określenie listy firm uprawnionych do usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakość, 
  6. przygotowanie listy składowisk odpadów niebezpiecznych, przyjmujących odpady zawierające azbest. 
Dokument stanowić może podstawę do uzyskania dofinansowania realizacji zadań w nim zawartych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia  8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), zgodnie z którym do kompetencji rady gminy należy stanowienie o kierunkach działania burmistrza.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 września 2012, 12:42:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1687