Uchwała nr XII/83/2011Rady Miejskiej w Pakościz dnia 28 grudnia 2011w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", lit. "i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2) )

Uchwała nr XII/83/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", lit. "i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2) )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 31 304 372,00 zł , w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 24 867 811,00 zł;
  a) dochody własne 15 447 246,00 zł;
  b) subwencje 5 688 571,00 zł;
  c) dotacje celowe 3 731 994,00 zł;
  - w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł;
 2. dochody majątkowe w kwocie 6 436 561,00 zł;
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5 514 273,00 zł; - w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 5 514 273,00 zł;
  b) dochody ze sprzedaży majątku 652 288,00 zł;
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 270 000,00 zł;
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 35 426 312,74 zł , w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 24 351 811,00 zł;
  a) wydatki jednostek budżetowych 18 428 559,00 zł;
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 135 227,92 zł;
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 293 331,08 zł;
  b) dotacje na zadania bieżące 1 049 600,00 zł;
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 281 611,00 zł;
  d) obsługa długu 592 041,00 zł;
 2. wydatki majątkowe w wysokości 11 074 501,74 zł;
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 074 501,74 zł;
  - w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7 791 881,74 zł;
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 121 940,74 zł , który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 3 383 949,74 zł;
 • zaciąganych pożyczek w kwocie 737 991,00 zł. 
§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 722 311,74 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 600 371,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 • sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł;
 • sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 4 121 940,74 zł,
  w tym na: wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 146 341,00 zł;
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 600 371,00 zł. 
§ 6. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2012, określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 157 625,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:
 1. ogólną w wysokości 36 712,00 zł ; 
 2. celową w wysokości 68 288,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 144 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 135 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zmienianej uchwały budżetowej.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
 • sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł;
 • sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 4 121 940,74, w tym na:
  • wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 146 341,00 zł;
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 600 371,00 zł;
b) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych; c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w WPF do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości
Tadeusz Grupa

Załącznik nr 1 (185kB) pdf
Załącznik nr 1a (102kB) pdf
Załącznik nr 2 (361kB) pdf
Załącznik nr 3 (89kB) pdf
Załącznik nr 4 (92kB) pdf
Załącznik nr 5 (102kB) pdf
Załącznik nr 6 (82kB) pdf
Załącznik nr 7 (77kB) pdf
Załącznik nr 8 (74kB) pdf
Załącznik nr 9 (98kB) pdf
Załącznik nr 10 (104kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XII/83/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności ustanowienia podstawy gospodarki finansowej na 2012 rok. Budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami, budżet uchwalany jest w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami na rok budżetowy. Uchwała budżetowa zawiera postanowienia służące wykonywaniu budżetu oraz określa podział dochodów wg źródeł ich pochodzenia, jak również zasady podziału wydatków budżetu.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (30 grudnia 2011, 12:27:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1659