Referat Komunalno - Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (KIO)

Kierownikiem Referatu Komunalno – Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
jest Joanna Zemełka

tel. 52 566 60 85
fax. 52 566 60 75
e-mail: asiaz@pakosc.pl

Pokój nr 19 (I piętro Urzędu)

Numery telefonów do poszczególnych komórek referatu:
 52 566 60 88, 52 566 60 89

Do zadań Referatu Komunalno – Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
należy w szczególności:

1) z zakresu gospodarki nieruchomościami:

a) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, w tym zbywanie nieruchomości, zamiana, zrzeczenie się, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,
b) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
c) wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
d) prowadzenie postępowania w sprawach scalania nieruchomości i ich ponownego podziału,
e) podejmowanie działań w zakresie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości,
f) prowadzenie postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
g) występowanie z wnioskami do starosty o wywłaszczenie nieruchomości,
h) prowadzenie postępowania w celu ustalenia opłaty adiacenckiej,
i) dokonywanie wyceny nieruchomości i współdziałanie w tym zakresie z rzeczoznawcą majątkowym,
j) współpraca z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego,
k) prowadzenie procedury rozgraniczenia nieruchomości,

2) z zakresu budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego:

a) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
b) opracowywanie projektu oraz projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
c) opracowywanie projektu oraz projektów zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
d) wydawanie odpisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
e) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
f) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę oraz gromadzenie materiałów z nimi związanych,
g) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
h) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustaleniem warunków zabudowy oraz prowadzenie rejestru wydanych w tym zakresie decyzji,
i) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
j) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,

3) z zakresu gospodarki komunalnej:

a) administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym, nieruchomościami budynkowymi oraz innymi obiektami komunalnymi,
b) prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych,
c) realizacja zadań związanych z oświetleniem dróg, ulic, parków i terenów komunalnych,
d) nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy,
e) tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych,
f) sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad działalnością Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp z o.o. w Pakości oraz formułowanie odpowiednich wniosków w tym zakresie,
g) nadzorowanie realizacji działań w ramach robót publicznych oraz przez osoby skazane skierowane do wykonywania prac na cele społeczne,

4) z zakresu gospodarki lokalowej:

a) przyznawanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych,
b) współpraca i nadzór nad zarządcami zasobami mieszkaniowymi Gminy,
c) realizacja zadań wynikających z uczestnictwa Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
d) egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,
e) proponowanie stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
f) podejmowanie działań w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego,

5) z zakresu zarządzania drogami gminnymi:

a) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii,
b) prowadzenie ewidencji dróg gminnych oraz prowadzenie okresowej kontroli stanu tych dróg,
c) budowa, remonty i ochrona dróg, ulic, placów oraz nadzór nad ich eksploatacją,
d) prowadzenie i organizacja prac związanych z zimowym utrzymaniem ulic, chodników i placów w mieście oraz innych dróg gminnych,
e) określanie szczególnego korzystania z dróg gminnych, w tym w zakresie zajmowania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
f) koordynacja działań i współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych,

6) z zakresu ochrony środowiska i przyrody:

a) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy i współdziałanie z innymi organami i instytucjami w przedmiotowym zakresie,
b) prowadzenie postępowania w sprawach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach negatywnego oddziaływania na środowisko przez podmioty korzystające ze środowiska,
c) kontrola występowania oraz opracowywanie i przedkładanie wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
d) realizacja zadań zatwierdzonych planem wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
e) realizowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami,
f) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
g) kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie terenów zieleni i zadrzewień oraz wymierzanie kar administracyjnych za ich naruszenie,
h) zabezpieczenie pomników przyrody,

7) z zakresu rolnictwa, leśnictwa i ochrony zwierząt:

a) występowanie z wnioskami o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
b) podejmowanie działań w zakresie zapobiegania degradacji gruntów,
c) przygotowanie projektów opinii co do decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
d) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie realizacji zadań z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
e) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie pomocy i likwidacji skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych,
f) nadzór nad uprawami maku lub konopi włóknistych, prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych oraz prowadzenie rejestru udzielonych zezwoleń,
g) podejmowanie działań w stwierdzonych przypadkach znęcania się nad zwierzętami,
h) wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
i) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi,
j) współdziałanie z właściwymi podmiotami w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich oraz związanych z wystąpieniem szkód łowieckich,

8) z zakresu melioracji, gospodarki wodnej oraz spraw geologicznych i górniczych:

a) nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń wodno – melioracyjnych na terenie Gminy,
b) współdziałanie z gminną spółką wodną,
c) przygotowanie opinii i uzgodnień w przedmiocie udzielania koncesji na działalność gospodarczą w zakresie wydobywania kopalin oraz w przedmiocie funkcjonowania zakładów górniczych,
d) przyjmowanie zgłoszeń o rozpoczęciu prac geologicznych,

9) z zakresu działalności gospodarczej i rozwoju lokalnego:

a) prowadzenie ewidencji przedsiębiorców,
b) kontrolowanie działalności przedsiębiorców,
c) analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,
d) monitorowanie realizacji oraz proponowanie zmian do „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pakość na lata 2002 – 2012”, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pakość na lata 2007 - 2012 oraz planu rozwoju lokalnego,

10) z zakresu zamówień publicznych:

a) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
b) współpraca z poszczególnymi Referatami w zakresie przygotowania dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
c) kontrola realizacji i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

11) z zakresu pozyskiwania środków z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych:

a) rozpoznawanie możliwości pozyskania przez Gminę środków z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych,
b) monitorowanie terminów naboru wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych,
c) przygotowywanie i weryfikowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów

Wytworzył: admin (25 czerwca 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (25 czerwca 2003, 14:02:23)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (16 lutego 2010, 09:42:44)
Zmieniono: aktualizacja danych z uwagi na zmianę Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7778

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij