zamówienie na:

Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Pakości.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot progowych - art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 30 listopada 2007  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Pakości, wybrano ofertę nr 3, złożoną przez ROLLSTICK - Toruń spółka z o.o., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń. Wykonawca zaoferował najkorzystniejsze warunki cenowe na realizację przedmiotowego zamówienia, w kwocie: 74.570,14 zł (słownie: siedemdziesiątczterytysiącepięćsetsiedemdziesiąt 14/100), uzyskując maksymalną liczbę punktów - 100. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 13 grudnia 2007r. 

Pakość: Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Pakości.

Numer ogłoszenia: 249724 - 2007; data zamieszczenia: 13.12.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak,
numer ogłoszenia w BZP: 218060 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pakość, ul. Rynek, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax 052 5666075.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Pakości..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa: - wodociągu z rur PVC-U Ø 110 mm, włączając się w istniejącą sieć wodociągową Ø 150 mm w ul. Barcińskiej za pomocą wcinki; - hydrantów podziemnych p.poż. Ø 80 mm na trasie projektowanego wodociągu. Opracowanie ma na celu doprowadzenie wody na cele bytowo-gospodarcze budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Cmentarnej w Pakości oraz wsi Radłowo. Zadanie swym zakresem obejmuje: - wodociąg z rur PVC-U Ø 110x5,3 mm L = 1045,0 m - hydranty naziemne HP Ø 80 mm szt. 5, wraz z robotami towarzyszącymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, a także przedmiary robót, stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 69691,72 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ROLLSTICK - Toruń spółka z o.o., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 69691.72
Oferta z najniższą ceną: 69691.72 / oferta z najwyższą ceną: 107.197.81Waluta: PLN.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. "Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Pakości", wybrano ofertę nr 3, złożoną przez ROLLSTICK - Toruń spółka z o.o., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń. Wykonawca zaoferował najkorzystniejsze warunki cenowe na realizację przedmiotowego zamówienia, w kwocie: 74.570,14 zł (słownie: siedemdziesiątczterytysiącepięćsetsiedemdziesiąt 14/100), uzyskując maksymalną liczbę punktów - 100.
Ponadto, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż oferty zostały także złożone przez poniższych wykonawców:
- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Sanitarnych "PRIS" Grzegorz Kapturski, Kruszyn Krajeński, ul. Kolejowa 3, 86-005 Białe Błota (oferta nr 1), które zaoferowało kwotę wykonania zamówienia w wysokości 87.236,71 zł - 85,48 punktów, plasując się na miejscu 2.- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe pe-gaz 90 Mogilno, ul. Niezłomnych 1, 88-300 Mogilno (oferta nr 2), które zaoferowało kwotę wykonania zamówienia w wysokości: 114.701,66 zł. Oferta firmy pe-gaz 90 uplasowała się na 4 miejscu;- ZUB "EL - BAR" Elżbieta Barandziak, Kołuda Mała 24, 88-160 Janikowo (oferta nr 4), oferując kwotę 109.911,30 zł (wykonawca został wykluczony z postępowania);- Zakład Instalacji Budowlanych Marian Kalinski, ul. Norwida 38, 88-100 Inowrocław (oferta nr 5), który zaoferował cenę 89.602,58 zł, plasując się na miejscu 3;

- Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość (oferta nr 6), zaoferowało kwotę 117.589,72 zł (wykonawca podlegający wykluczeniu).

Umowa z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta z zachowaniem przepisów art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszystkim wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zawarte w dziale VI w/w ustawy.

Wraz z upływem terminu składania ofert, zamawiający zakończył udostępnianie treści SIWZ oraz jej załączników, a także zapytań wykonawców z wyjaśnieniami zamawiającego.
Pakość: Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Pakości.
Numer ogłoszenia: 218060 - 2007; data zamieszczenia: 09.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax 052 5666075. Adres strony internetowej zamawiającego: www.pakosc.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Pakości.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa: - wodociągu z rur PVC-U Ø 110 mm, włączając się w istniejącą sieć wodociągową Ø 150 mm w ul. Barcińskiej za pomocą wcinki; - hydrantów podziemnych p.poż. Ø 80 mm na trasie projektowanego wodociągu. Opracowanie ma na celu doprowadzenie wody na cele bytowo-gospodarcze budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Cmentarnej w Pakości oraz wsi Radłowo. Zadanie swym zakresem obejmuje: - wodociąg z rur PVC-U Ø 110x5,3 mm L = 1045,0 m - hydranty naziemne HP Ø 80 mm szt. 5, wraz z robotami towarzyszącymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, a także przedmiary robót, stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
data zakończenia: 31.12.2007.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, -prowadzą działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: - wykonali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 3 roboty polegające na budowie sieci wodociągowej,

3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

4) spełniają wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

5) wymagany termin wykonania - do 31 grudnia 2007r.

6) wymagany okres gwarancji na wykonane roboty - 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez wykonawcę w celu ich potwierdzenia, na zasadzie spełnia - nie spełnia.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią załącznika do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia ; Za aktualny dokument uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, lecz potwierdzony przez organ wydający, przy czym w przypadku wystawienia przez urzędy miejskie, gminy poświadczeń, zaświadczeń, iż dany podmiot nadal figuruje w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej Zamawiający przypomina, iż taki dokument jest ważny łącznie z wpisem do ewidencji i w takim przypadku należy złożyć do oferty oba dokumenty.

3) oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne na rzecz ZUS i płatnościami na rzecz właściwego dla Wykonawcy Urzędu Skarbowego,

4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje- min. 1),

5) wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub stosowne oświadczenie w przypadku nie korzystania z podwykonawców,

6) wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia; 2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Wszyscy wykonawcy mają obowiązek złożyć dodatkowo
a) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pakości ul. Rynek 4 88-170 Pakość (pokój nr 18 - I piętro). IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.11.2007 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Pakości ul. Rynek 4 88-170 Pakość sekretariat. IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczyBurmistrz PakościWiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (9 listopada 2007, 14:38:29)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (13 grudnia 2007, 14:00:25)
Zmieniono: informacja o terminie zawarcia umowy z wykonawcą

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1914