zamówienie na:

Sprzedaż lokalu użytkowego nr 6, położonego w Pakości przy ul. Św. Jana 8 wraz z prawem współużytkowania wieczystego w działce nr 197/3 w wysokości 4523/35957, o pow. ca 0,0515 ha, KW nr 13444.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 21 listopada 2007  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z przepisami art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium.  
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) oraz uchwały nr XXII/150/96 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 grudnia 1996r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych.

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 15 października 2007r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

lokalu użytkowego nr 6, położonego w Pakości przy ul. Św. Jana 8 wraz z prawem współużytkowania wieczystego w działce nr 197/3 w wysokości 4523/35957, o pow. ca 0,0515 ha, KW nr 13444; B- tereny mieszkaniowe.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi odpowiednio: 13.420,00 zł (słownie: trzynaścietysięcyczterystadwadzieścia 00/100), gdzie:
- wartość lokalu użytkowego stanowi kwotę: 11.053,20 zł,
- wartość udziału w gruncie: 2.366,80 zł
(w tym podstawowa stawka podatku VAT)

· Nieruchomość lokalowa składa się z dwóch pomieszczeń magazynowych, o pow. 20,91m2 oraz 24,32m2, gdzie w jednym znajduje się pompa służąca odprowadzaniu wody z piwnic budynku sąsiedniego i przechodzi część instalacji kanalizacji sanitarnej tegoż budynku. Nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie miał zatem obowiązek pozostawić w/w urządzenia w stanie nadającym się do dalszej eksploatacji, na potrzeby wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Św. Jana 8, a także udostępnić je w przypadku jakiejkolwiek awarii.

· Nieruchomość lokalowa jako przedmiot prawa własności Gminy Pakość, wraz z współużytkowaniem wieczystym gruntu, stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ani też nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

· Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2007 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro -pok. Nr 17.

· Ostateczna cena nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.

· Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 1.500,00 zł do dnia 16 listopada 2007r. do godz. 14.00 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr 50 8170 1034 0000 0303 2000 0040 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości:
· Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

· Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego;

· Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu;
· Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 89;

· Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.


Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (15 października 2007, 09:53:27)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (21 listopada 2007, 14:23:13)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1816