zamówienie na:

Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2007/2008 na terenie miasta i gminy Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot progowych - art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 11 października 2007
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2007/2008 na terenie miasta i gminy Pakość”, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. z Pakości. Wykonawca złożył jedyną ofertę w postępowaniu, która jednocześnie spełnia warunki stawiane przez Zamawiającego. Oferta uzyskała 100 punktów, w kryterium - cena. Z uwagi na powyższe umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 26 października 2007r. 
Pakość: Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2007/2008 na terenie miasta i gminy Pakość.
Numer ogłoszenia: 207288 - 2007;
data zamieszczenia: 29.10.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 182576 - 2007.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI.
1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość, ul. Rynek, 88-170 Pakość,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax 052 5666075.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2007/2008 na terenie miasta i gminy Pakość.
.II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywane w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych położonych w mieście i gminie Pakość. Łączna długość dróg i ulic do zimowego utrzymania wynosi dla miasta 22,56 km dla gminy 40,91 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Plan Zimowego utrzymania dróg i ulic w sezonie zimowym 2007/2008 na terenie miasta i gminy Pakość, stanowiący załącznik nr 7 SIWZ.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 91.21.22.00-0, 91.21.30.00-0.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 79439,25 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE·
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. z Pakości, ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)·
Cena wybranej oferty: 79439.25·
Oferta z najniższą ceną: 79439.25 / oferta z najwyższą ceną: 79439.25·
Waluta: PLN.

Pakość: Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2007/2008 na terenie miasta i gminy Pakość.
Numer ogłoszenia: 182576 - 2007; data zamieszczenia: 03.10.2007


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pakość,
ul. Rynek 4,
88-170 Pakość,
woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 052 5666073 (74), 5666089,
fax 052 5666075.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pakosc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2007/2008 na terenie miasta i gminy Pakość.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywane w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych położonych w mieście i gminie Pakość. Łączna długość dróg i ulic do zimowego utrzymania wynosi dla miasta 22,56 km dla gminy 40,91 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Plan Zimowego utrzymania dróg i ulic w sezonie zimowym 2007/2008 na terenie miasta i gminy Pakość, stanowiący załącznik nr 7 SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
91.21.22.00-0, 91.21.30.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
data zakończenia: 31.03.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - prowadzą działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: - wykonali w ciągu ostatnich 3 lat zamówienia polegające na świadczeniu usług w zakresie Akcja Zima - wykaz,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
4) spełniają wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
5) wymagany termin wykonania - do 31 marca 2008r.
6) dysponują min. następującym sprzętem: - ładowarka czołowa (typu Fadroma lub równoważna) - 2 szt.; - ciągnik z pługiem (rozgraniczyć w zależności od mocy silnika) - 2 szt.; - samochód dostawczy - 1 szt.; - piaskarka - 1 szt.
7) Do obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji usług wykonywanych w ramach Akcji Zima 2007/2008 należy:
· odśnieżanie,
· likwidacja śliskości zimowej,
· wywóz śniegu,
· wykonywanie robót porządkowych w trakcie i po zakończeniu sezonu zimowego,
· utrzymanie dróg stanowiących przedmiot umowy w stanie nadającym się do bezpiecznego użytkowania.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez wykonawcę w celu ich potwierdzenia, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią załącznika do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia ; Za aktualny dokument uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, lecz potwierdzony przez organ wydający, przy czym w przypadku wystawienia przez urzędy miejskie, gminy poświadczeń, zaświadczeń, iż dany podmiot nadal figuruje w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej Zamawiający przypomina, iż taki dokument jest ważny łącznie z wpisem do ewidencji i w takim przypadku należy złożyć do oferty oba dokumenty.
3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem całkowitej wartości świadczonych usług oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje - min. 1),
4) wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub stosowne oświadczenie w przypadku nie korzystania z podwykonawców,
5) wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia;
6) wykaz sprzętu jakim dysponuje wykonawca, w celu realizacji zamówienia;
7) dodatkowo Zamawiający załącza formularz ofertowy w celu wypełnienia przez wykonawcę biorącego udział w procedurze przetargowej.
2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Wszyscy wykonawcy mają obowiązek złożyć dodatkowo a) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
Forma składanych dokumentów:
a) dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez wykonawcę,
b) dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą - należy złożyć w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego poświadczonych przez polskie placówki konsularne stosownie do obowiązujących przepisów lub przez polskie placówki konsularne stosownie do obowiązujących przepisów lub przez notariusza kraju wystawienia w przypadku, gdy umowa międzynarodowa zawarta pomiędzy Polską a krajem wystawiającym dokument dopuszcza taką formę poświadczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.pakosc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4
88-170 Pakość
pok. nr 18 (I piętro).
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2007 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Pakości ul. Rynek 4 88-170 Pakość pok. nr 17 (I piętro).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończalmetryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (3 października 2007, 10:59:20)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (29 października 2007, 14:24:50)
Zmieniono: informacja o zawarciu umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1552