zamówienie na:

Zamówienie dodatkowe na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot progowych - art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 5 września 2007
wynik postępowania: Po przeprowadzeniu negocjacji, które odbyły się w dniu 05 września 2007r. o godz. 12.00 w UM w Pakości, zamówienie zostało udzielone na podstawie przepisów art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy zamówienia podstawowego tj. konsorcjum, które tworzą: P.P.H.U. EVENTUS Arkadiusz Kalinski (lider) z Inowrocławia, ZAKŁAD INSTALACJI BUDOWLANYCH Marian Kalinski z Inowrocławia; P.W.MEGAOM - BIS Krzysztof Wiśniewski. z Inowrocławia. Umowa została zawarta w dniu 25 września 2007r. 
Pakość: Zamówienie dodatkowe na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły.
Numer ogłoszenia: 176395 - 2007; data zamieszczenia: 26.09.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość, ul. Rynek, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax 052 5666075.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie dodatkowe na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie zostało udzielone na podstawie przepisów art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego obejmującego roboty budowlane nieobjęte zamówieniem podstawowym i nieprzekraczające łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, które są niezbędne do jego prawidłowego wykonania, a wykonanie ich stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, gdyż z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Roboty te nie zostały ujęte w projekcie budowlanym obejmującym roboty dot. zamówienia podstawowego. W wyniku przeprowadzonych w dniu 05 września 2007r. negocjacji ustalono, iż przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane: - naprawa podbitek; - montaż wyłazów dachowych, ławy kominiarskie, stopnie kominowe; - naprawa nadproży; - wykonanie pasów papy po wymianie rynien i pasów nadrynnowych - dobudówka i łącznik do sali gimnastycznej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1125934,16 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak; Mechanizm finansowy EOG - Europejski Obszar Gospodarczy..

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum, które tworzą: P.P.H.U. EVENTUS Arkadiusz Kalinski, ZAKŁAD INSTALACJI BUDOWLANYCH Marian Kalinski; P.W.MEGAOM - BIS Krzysztof Wiśniewski., ul. Orłowska 62, 88-100 Inowrocław, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 39643.99
  • Oferta z najniższą ceną: 39643.99 / oferta z najwyższą ceną: 39643.99
  • Waluta: PLN.

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (26 września 2007, 14:53:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2186