zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot progowych - art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 25 września 2007
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”, wybrano ofertę złożoną przez Bank Ochrony Środowiska Oddział w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Bernardyńskiej 13, 85-950 Bydgoszcz. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, uzyskując 100 punktów w kryterium cena. W dniu 26 września 2007r. Bank Ochrony Środowiska złożył wyjaśnienia dot. omyłki polegającej na nie zsumowaniu w formularzu ofertowym zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M łącznie z marżą, a podaniu jedynie oprocentowania kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M, która wg stawki na 21 września 2007r. wynosi 5,10 % w stosunku rocznym. Z uwagi na powyższe, Zamawiający na podstawie przepisów art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) uznał zaistniały stan jako oczywistą omyłkę pisarską i uwzględnił podaną w punkcie 3 formularza ofertowego marżę w wysokości 0,2 %. Przyjęto zatem oprocentowanie kredytu w wysokości 5,30 % w stosunku rocznym. Powstała omyłka nie miała wpływu na zaoferowaną cenę. Pozostałe oferty zostały złożone przez: 1. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń. Oferta złożona przez BGK została odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, gdyż zawiera błędy w obliczeniu ceny. Bank nie uwzględnił w trakcie obliczania ceny wszystkich wytycznych, które zostały podane przez Zamawiającego zarówno w ogłoszeniu, jak i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w konsekwencji błędnie obliczył cenę. W ofercie podano cenę w wysokości 57.984,22 zł, natomiast poprawnie obliczona kwota powinna stanowić 58.109,57 zł. 2. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych Spółka Akcyjna Oddział w Toruniu, ul. Plac Fryderyka Skarbka 7/9, 87-100 Toruń. Oferta uzyskała 87,63 punkty w kryterium cena. 3. Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Pakości, ul. Św. Jana 12, 88-170 Pakość. Oferta złożona przez BZ WBK S.A. została odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, gdyż zawiera błędy w obliczeniu ceny. Bank podał w ofercie cenę w wysokości 61.252,46zł, co po uzyskanym wyjaśnieniu stanowiło: 60.036,45 zł, jednakże poprawnie obliczona kwota powinna wynosić 60.163,00zł. Umowa z Bankiem została zawarta w dniu 15 października 2007r.  
Pakość: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły.
Numer ogłoszenia: 196997 - 2007; data zamieszczenia: 17.10.2007


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 168345 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość, ul. Rynek, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax 052 5666075.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa, polegająca na udzieleniu przez bank kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jedenmilionzłotych 00/100). Planowany budżet na 2007 rok po stronie dochodów wynosi 18.345.731,00 zł a po stronie wydatków 21.190727,00 zł. 2.Kredyt zamierzamy zaciągnąć według formuły WIBOR 3M + stała marża banku. 3. Na cenę kredytu składać się będzie: oprocentowanie kredytu w/g zmiennej stopy WIBOR 3M, marży i ewentualnej prowizji przygotowawczej banku. 4.W związku z podjętą w dniu 21 czerwca 2007r. uchwałą Rady Miejskiej w Pakości nr VII/50/07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku komercyjnym, spłata nastąpi w dwóch równych ratach, w terminach do dnia 30 września 2008r. oraz 31 grudnia 2008r. 5.Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni. 6.Do obliczenia ceny należy przyjąć, iż data uruchomienia kredytu nastąpi 8 października 2007r. 7. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie miesięcznie, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony. 8. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco. 9. Okres karencji: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 10. Dostępność kredytu: od dnia podpisania umowy - do dnia 31 grudnia 2007r. 11. Zamówienie obejmuje także następujące warunki: a) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (odsetki naliczane do dnia spłaty kredytu); b) Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek w następujący sposób: - Oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M (wg stawki na 21 września 2007 r.) Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową zwaną bazową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania, - Wysokość prowizji liczonej jako % kredytu od całej kwoty kredytu. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu. c) Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty w przypadku otrzymania środków z mechanizmu finansowego EOG bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. d) Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 58663 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak; Inwestycja pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły jest współfinansowana ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego..

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Bydgoszczy, ul. Bernardyńska 13, 85-950 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 58663.00
  • Oferta z najniższą ceną: 58663.00 / oferta z najwyższą ceną: 66944.52
  • Waluta: PLN.

Pakość: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły.

Numer ogłoszenia: 168345 - 2007;
data zamieszczenia: 17.09.2007OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Pakość,
ul. Rynek 4,
88-170 Pakość,
woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 052 5666073 (74), 5666089,
ax 052 5666075.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakosc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa, polegająca na udzieleniu przez bank kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jedenmilionzłotych 00/100). Planowany budżet na 2007 rok po stronie dochodów wynosi 18.345.731,00 zł a po stronie wydatków 21.190727,00 zł.

2.Kredyt zamierzamy zaciągnąć według formuły WIBOR 3M + stała marża banku.

3. Na cenę kredytu składać się będzie: oprocentowanie kredytu w/g zmiennej stopy WIBOR 3M, marży i ewentualnej prowizji przygotowawczej banku.

4.W związku z podjętą w dniu 21 czerwca 2007r. uchwałą Rady Miejskiej w Pakości nr VII/50/07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku komercyjnym, spłata nastąpi w dwóch równych ratach, w terminach do dnia 30 września 2008r. oraz 31 grudnia 2008r.

5.Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni.

6.Do obliczenia ceny należy przyjąć, iż data uruchomienia kredytu nastąpi 8 października 2007r.

7. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie miesięcznie, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony.

8. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco.

9. Okres karencji: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

10. Dostępność kredytu: od dnia podpisania umowy - do dnia 31 grudnia 2007r.

11. Zamówienie obejmuje także następujące warunki:
a) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (odsetki naliczane do dnia spłaty kredytu);
b) Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek w następujący sposób: - Oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M (wg stawki na 21 września 2007 r.) Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową zwaną bazową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania, - Wysokość prowizji liczonej jako % kredytu od całej kwoty kredytu. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu.
c) Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty w przypadku otrzymania środków z mechanizmu finansowego EOG bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
d) Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

* Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium..


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy potwierdzają spełnienie warunków:

1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Wypełniony Formularz ofertowy (zał. nr 1);

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do reprezentowania wykonawcy/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

7) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr 2).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4
88-170 Pakość
pokój nr 18 (I piętro).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.09.2007 do godz. 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Pakości ul. Rynek 4 88-170 Pakość pokój nr 5 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Inwestycja pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły jest współfinansowana ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (17 września 2007, 12:14:41)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (17 października 2007, 10:07:21)
Zmieniono: informacja o podpisaniu umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1919