zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot progowych - art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 20 września 2007  09:30
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostaje unieważnione, gdyż brak podstaw prawnych do zamieszczenia sprostowania dot. opisu przedmiotu zamówienia w BZP. W związku z powyższym postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Warszawa, 14.09.2007
UZP/DIAS/KP/139256/23016/07Gmina Pakość
ul. Rynek 4
88-170 Pakość
fax: 052 5666075


dot. publikacji sprostowania w Biuletynie Zamówień Publicznych

W nawiązaniu do wiadomości z dnia 14.09.2007, zarejestrowanej w UZP pod numerem 139256/07, zawierającej wniosek o publikację sprostowania, uprzejmie informuję, że nie spełnia ona warunków pozwalających na publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy Prawo zamówień (tekst jednolity - Dz. U. Nr 164 z 2006, poz. 1163 z późn. zm.), sprostowanie nie może dotyczyć opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu ani sposobu oceny ich spełnienia.
W związku z powyższym Państwa wniosek o publikację sprostowania nie może by uwzględniony.

Wszelkie informacje na temat ustawy Prawo zamówień (tekst jednolity - Dz. U. Nr 164 z 2006, poz. 1163 z późn. zm.) oraz przepisów dotyczących publikacji ogłoszeń można znaleźć w serwisie internetowym Urzędu pod adresem www.uzp.gov.pl
Z poważaniem

Krzysztof Plackowski

Dyrektor
Departamentu Informatyzacji
i Analiz Systemowych


Sprostowanie

Ogłoszenie dot. sprostowania zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 2007-09-14 o godzinie: 10:39
i zarejestrowane pod numerem 139256/2007

Dot. Ogłoszenia zamieszczonego przez Gmina Pakość,88-170 Pakość,ul. Rynek 4, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 052 5666075 w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 163794/2007

W ogłoszeniu jest:
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

4. Kredyt zamierzamy spłacić do 31 grudnia 2011r. w ratach kwartalnych płatnych na koniec każdego kwartału począwszy od 30 września 2008r.

6. Okres karencji: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Powinno być:
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

4. W związku z podjętą w dniu 21 czerwca 2007r. uchwałą Rady Miejskiej w Pakości nr VII/50/07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku komercyjnym, spłata nastąpi w dwóch ratach, w terminach do dnia 30 września 2008r. oraz 31 grudnia 2008r.

6. Okres karencji: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Powyższe sprostowanie należy uwzględnić także w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załączonej do niniejszego ogłoszenia.


Pakość: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły.

Numer ogłoszenia: 163794 - 2007; data zamieszczenia: 11.09.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pakość,
ul. Rynek 4, 88-170 Pakość,
woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax 052 5666075.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pakosc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa, polegająca na udzieleniu przez bank kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jedenmilionzłotych 00/100).
Planowany budżet na 2007 rok po stronie dochodów wynosi 18.038.749,00 zł a po stronie wydatków 20.883.745,00 zł.
2.Kredyt zamierzamy zaciągnąć według formuły WIBOR 3M + stała marża banku.
3. Na cenę kredytu składać się będzie:
oprocentowanie kredytu w/g zmiennej stopy WIBOR 3M, marży i ewentualnej prowizji przygotowawczej banku.
4. Kredyt zamierzamy spłacić do 31 grudnia 2011r. w ratach kwartalnych płatnych na koniec każdego kwartału począwszy od 30 września 2008r.
5. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco.
6. Okres karencji: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
7. Dostępność kredytu: od dnia podpisania umowy - do dnia 31 grudnia 2007r.
8. Zamówienie obejmuje także następujące warunki:
a) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (odsetki naliczane do dnia spłaty kredytu);
b) Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek w następujący sposób: - Oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M (wg stawki na 17 września 2007 r.) Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową zwaną bazową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania, - Wysokość prowizji liczonej jako % kredytu od całej kwoty kredytu. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu.
c) Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty w przypadku otrzymania środków na finansowanie inwestycji z mechanizmu finansowego EOG bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.
W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
d) Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
data zakończenia: 31.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy potwierdzają spełnienie warunków:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Wypełniony Formularz ofertowy (zał. nr 1);
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do reprezentowania wykonawcy/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr 2).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4
88-170 Pakość
pokój nr 18 (I piętro).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.09.2007 do godziny 09:30,
miejsce: Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4
88-170 Pakość
sekretariat - pokój nr 5 (parter).

IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Inwestycja pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły jest współfinansowana ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Burmistrz Pakości
Wiesław Konczal
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem wprowadzonego sprostowania (109kB) pdf
Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem (44kB) pdf __________________________________________________________________________________
W odpowiedzi na pismo skierowane przez jednego z wykonawców publikujemy poniżej odpowiedź na zapytanie oraz uzupełnienia do SIWZ: Zapytanie (144kB) pdf
Odpowiedź na zapytanie (67kB) pdf Zapytanie (73kB) pdf
Odpowiedź na zapytanie (63kB) pdf Oświadczenie (74kB) pdf Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (203kB) pdf
Zaświadczenie o nadaniu nr identyfikacji podatkowej (108kB) pdf
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (447kB) pdf
Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (335kB) pdf
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu (262kB) pdf
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty kredytu (1779kB) pdf
Uchwała Rady Miejskiej w Pakości w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pakości za 2006 r (272kB) pdf
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2006 r (671kB) pdf Kwartalne sprawozdania budżetowe:

Za 2005 rok:
Sprawozdanie Rb-N Ikwartał (38kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N IIkwartał (38kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N IIIkwartał (38kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N IVkwartał (38kB) pdf
Sprawozdanie Rb-NDS Ikwartał (38kB) pdf
Sprawozdanie Rb-NDS IIkwartał (38kB) pdf
Sprawozdanie Rb-NDS IIIkwartał (37kB) pdf
Sprawozdanie Rb-NDS IVkwartał (37kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z Ikwartał (56kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z IIkwartał (55kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z IIIkwartał (55kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z IVkwartał (55kB) pdf Za 2006 rok:
Sprawozdanie Rb-N Ikwartał (317kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N IIkwartał (317kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N IIIkwartał (316kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N IVkwartał (317kB) pdf
Sprawozdanie Rb-NDS Ikwartał (193kB) pdf
Sprawozdanie Rb-NDS IIkwartał (193kB) pdf
Sprawozdanie Rb-NDS IIIkwartał (193kB) pdf
Sprawozdanie Rb-NDS IVkwartał (193kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z Ikwartał (383kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z IIkwartał (407kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z IIIkwartał (409kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z IVkwartał (410kB) pdf Za 2007 rok:
Sprawozdanie Rb-N Ikwartał (316kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N IIkwartał (317kB) pdf
Sprawozdanie Rb-NDS Ikwartał (193kB) pdf
Sprawozdanie Rb-NDS IIkwartał (194kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z Ikwartał (408kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z IIkwartał (408kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (11 września 2007, 15:28:22)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (17 września 2007, 08:18:12)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1503