zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3, składającej się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 39,14 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku nr 24 w miejscowości Wielowieś gm. Pakość, na działce nr 53/21 o powierzchni 0,1609 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej nr KW 56746.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------
termin składania ofert: 5 października 2007
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego w dniu 05.10.2007r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3, składającej się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 39,14 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku nr 24 w miejscowości Wielowieś gm. Pakość, na działce nr 53/21 o powierzchni 0,1609 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej nr KW 56746, nabywcą została Justyna Popielec, zam. ul. Kwiatowa 22, 88-170 Pakość, oferując kwotę w wysokości 11 580 zł. 
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 2 oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) oraz uchwały Nr VII/52/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w miejscowości Wielowieś 24, stanowiącego własność Gminy Pakość

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 27 sierpnia 2007r.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

- nieruchomości lokalowej nr 3, składającej się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 39,14 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku nr 24 w miejscowości Wielowieś gm. Pakość, na działce nr 53/21 o powierzchni 0,1609 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej nr KW 56746.

Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 14,27 m2.
W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 5341/21934 oraz udział we współwłasności działki nr 53/21 w takiej samej wysokości.

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej – 11 460,00 zł
w tym wartość gruntu: 3 000,00 zł

wadium w wysokości: 1100,00 zł

1.Przetarg odbędzie się 5 października 2007 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. Nr 17.

2.Ostateczna cena przedmiotowej nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.

3.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w/w wadium do dnia
1 października 2007r. do godz. 14.00 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpływu wadium) na konto Urzędu nr 50817010340000030320000040 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości.

4.Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5.Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona.

6.Brak jest informacji o zobowiązaniach, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

7.Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.

8.Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

9.Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 89.

10.Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (27 sierpnia 2007, 12:48:28)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (7 października 2007, 23:06:26)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2288