zamówienie na:

Zamówienie dodatkowe na zadanie pn. Przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa kolektora tłocznego do miejscowości Piechcin, gm. Barcin.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot progowych - art.11 ust.8 uPzp
termin składania ofert: 31 lipca 2007
wynik postępowania: Zamówienie dodatkowe dot. zadania pn. Przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa kolektora tłocznego do miejscowości Piechcin, gm. Barcin, obejmujące montaż zbiornika tłoczni ø 3000 wys. 5500 z pokrywą wraz z robotami towarzyszącymi. Zamówienie zostało udzielone na podstawie przepisów art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO - USŁUGOWE pe - gaz 90 MOGILNO. Umowa została zawarta w dniu 02 sierpnia 2007r. 
Pakość: Zamówienie dodatkowe na zadanie pn. Przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa kolektora tłocznego do miejscowości Piechcin, gm. Barcin.
Numer ogłoszenia: 133601 - 2007; data zamieszczenia: 03.08.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość, ul. Rynek, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax 052 5666075.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie dodatkowe na zadanie pn. Przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa kolektora tłocznego do miejscowości Piechcin, gm. Barcin.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie dodatkowe dot. zadania pn. Przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa kolektora tłocznego do miejscowości Piechcin, gm. Barcin, obejmujące montaż zbiornika tłoczni ø 3000 wys. 5500 z pokrywą wraz z robotami towarzyszącymi. Zamówienie zostało udzielone na podstawie przepisów art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem ustaleń, dokonanych w trakcie spotkania, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2007r., w obecności przedstawicieli Gminy Pakość, wykonawcy oraz Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości. Wnioski z przeprowadzonych rozmów zawarto w notatce służbowej, podpisanej przez osoby obecne, co stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Potwierdzeniem faktu, iż zamówienie dodatkowe nie zostało objęte zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, co stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jest poniżej opisany stan faktyczny:Istniejący zbiornik pompowni ścieków zlokalizowano na skarpie niecki postawowej. Bardzo intensywne opady deszczu nie spotykane od kilkunastu lat oraz regulacja poziomu wody w Jeziorze Pakoskim spowodowały powstanie rozlewiska wody obejmującego istniejący zbiornik pompowni ścieków. Ciśnienie hydrostatyczne wody ujawniło nieszczelności zbiornika pompowni powyżej utrzymującego się średniego poziomu wody gruntowej. Podwyższający się poziom wody w rozlewisku zagraża również przelewem do pompowni, wpływając na stabilność fundamentowania pompowni, gdzie w poziomie posadowienia występują osady denne, iły i kreda pojeziorna. W celu usunięcia nieszczelności oraz zabezpieczenia zbiornika od opisanych powyżej zdarzeń (nie przewidzianych w projekcie wykonawczym, na etapie projektowania podczas wizji lokalnej, gdzie nie stwierdzono zagrożeń w postaci tak wysokiego poziomu wód) należy zabić grodzice, obniżyć poziom wód oraz zapewnić przetłaczanie ścieków. Ponadto aby zapewnić przetłaczanie ścieków należy wykonać pompownię tymczasową - zapuścić zbiornik o średnicy ok. 2-3 m i wysokości 304 m, zamontować pompy o wydajności ok. 100 m3/godz., a także wykonać instalację elektryczną zasilającą pompy. Trudno na tym etapie bez złożonych badań hydrogeologicznych ocenić konieczną głębokość zabicia ścianek szczelnych, wydajność układu do odwodnienia, zachowania się podłoża pod istniejącym zbiornikiem i w jego sąsiedztwie w wyniku pompowania depresyjnego. Mając na uwadze powyższe należy wykonać zbiornik pompowni ścieków: monolityczny, wodoszczelny. Zbiornik zlokalizować wyżej, w obrębie istniejącego ogrodzenia przepompowni ale poza skarpą niecki postawowej i do niego przeinstalować tłocznię ścieków z niezbędnymi instalacjami. Opisaną sytuację trudno było wcześniej przewidzieć, nosi ona znamiona działania siły wyższej. Przyjęte rozwiązanie poza najbardziej ekonomicznym zawiera również przesłankę upewniającą, że układ pompowni ścieków będzie działał niezawodnie i będzie zabezpieczony przed skutkami opisanych zjawisk. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.23-3.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1783511,27 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2007 (podpisania umowy).
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO - USŁUGOWE pe - gaz 90 MOGILNO, ul. Niezłomnych 1, 88-300 Mogilno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 122704.48Oferta z najniższą ceną: 122704.48 / oferta z najwyższą ceną: 122704.48Waluta: PLN.

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (3 sierpnia 2007, 08:26:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2287