zamówienie na:

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 150403C Wielowieś - Gorzany

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot progowych - art.11 ust.8 uPzp
termin składania ofert: 14 sierpnia 2007
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 150403C Wielowieś - Gorzany”, wybrano ofertę złożoną przez firmę DROGI I MOSTY Henryk Boczek z Inowrocławia. Wykonawca złożył jedyną ofertę w postępowaniu, która jednocześnie spełnia warunki stawiane przez Zamawiającego. Oferta uzyskała 100 punktów, w kryterium - cena, oferując kwotę realizacji zamówienia w wysokości brutto: 179.913,40 PLN . Z uwagi na powyższe umowa z wykonawcą została zawarta z zachowaniem przepisów art. 94 w/w ustawy, w dniu 28 sierpnia 2007r.  

Pakość: Remont nawierzchni drogi gminnej nr 150403C Wielowieś - Gorzany

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2007r. pod nr 125705 - 2007

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pakość,
ul. Rynek 4, 88-170 Pakość,
woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax 052 5666075.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.pakosc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 150403C Wielowieś - Gorzany.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi gminnej nr 150403C Wielowieś - Gorzany gm. Pakość, na działkach oznaczonej geodezyjnie nr 88, 103/1, 103/2. Zakres obejmuje wyprofilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej równiarką z doprowadzeniem do spadku poprzecznego daszkowego 2%: na odcinku 0+000 do 0+840 na szerokość 4,50 m; na odcinku 0+840 do 1+210 na szerokość 4,00 m, na odcinku 1+210 do 1+290 na szerokość 3,00 m; wyrównanie nawierzchni destruktem asfaltowym, na średnią grubość 6cm oraz wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami na całości nawierzchni. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ. Szacunkowa wartość przedmiotowego zadania nie przekracza kwot progowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
data zakończenia: 30.09.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

* Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- prowadzą działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
- wykonali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej trzy roboty polegające na wykonaniu remontu nawierzchni dróg,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
4) spełniają wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
5) wymagany termin wykonania - do 30 września 2007r.
6) wymagany okres gwarancji na wykonane roboty - 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez wykonawcę w celu ich potwierdzenia, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią załącznika do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia;

Za aktualny dokument uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, lecz potwierdzony przez organ wydający, przy czym w przypadku wystawienia przez urzędy miejskie, gminy poświadczeń, zaświadczeń, iż dany podmiot nadal figuruje w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej Zamawiający przypomina, iż taki dokument jest ważny łącznie z wpisem do ewidencji i w takim przypadku należy złożyć do oferty oba dokumenty.

3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje - min. 1),

4) wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub stosowne oświadczenie w przypadku nie korzystania z podwykonawców,

5) wykaz kierownictwa firmy i pracowników odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4
88-170 Pakość
(biuro nr 18, I piętro).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2007 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4
88-170 Pakość
(sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt częściowo finansowany będzie w ramach dotacji ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (fundusz celowy).

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (24 lipca 2007, 13:56:47)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (1 października 2007, 13:55:37)
Zmieniono: Zakończenie udostępniania SIWZ na stronie internetowej, zgodnie z art. 42 ust. 1 u Pzp

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1669