zamówienie na:

rokowania na sprzedaż: nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku nr 12 d przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, na działce nr 3/177 o powierzchni 0,1823 ha, odłączonej z księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu nr KW 29791

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: rokowania
nr sprawy:
wartość: ----------------------
termin składania ofert: 17 sierpnia 2007
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonych w dniu 20 sierpnia 2007r. rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku nr 12 d przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, nabywcami poszczególnych lokali zostali: Andrzej Zieliński z Kościelca, gm. Pakość - lokal nr 7, oferując kwotę 28.963,00 PLN; Iwona Ziemnicka z Rycerzewka, gm. Pakość - lokal nr 8, oferując kwotę 37.088,00 PLN; Anna Mikulska i Radosław Ostrowski z Dąbrowy Mogileńskiej, gm. Dąbrowa - lokal nr 10, oferując kwotę: 30.781,00 PLN; Anita Woźniak z Inowrocławia - lokal nr 11, oferując kwotę: 47.000,00 PLN; Beata i Radosław Siekierka z Jankowa, gm. Pakość - lokal nr 13 i 14, oferując odpowiednio kwotę nabycia w wysokości: 30.510,00 PLN oraz 43.220,00 PLN. 
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) oraz uchwały Nr IV/31/2007 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku nr 12 d, położonym przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, stanowiących własność Gminy Pakość

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 16 lipca 2007 r.

rokowania na sprzedaż: nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku nr 12 d przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, na działce nr 3/177 o powierzchni 0,1823 ha, odłączonej z księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu nr KW 29791. Grunt pod budynkiem stanowi własność Skarbu Państwa i pozostaje w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość:

a) nieruchomość lokalowa nr 7, położona na parterze, składająca się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 29,71 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 2971/65784 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177 w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej brutto – 28 963,00 zł
w tym: grunt wysokości: 1 675,00 zl ( + VAT 22 %)
zaliczka w wysokości: 1700,00 zł

b) nieruchomość lokalowa nr 8, położona na parterze, składająca się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 38,04 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 3804/65784 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177 w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej brutto – 37 088,00 zł
w tym: grunt w wysokości: 2 149,00 zl ( + VAT 22 %)
zaliczka w wysokości: 2 200,00 zł

c) nieruchomość lokalowa nr 10, położona na I piętrze, składająca się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 30,42 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 3042/65784 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177, w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej brutto – 30 781,00 zł
w tym: grunt w wysokości: 1 722,00 zl ( + VAT 22 %)
wadium w wysokości: 1 800,00 zł

e) nieruchomość lokalowa nr 11, położona na I piętrze, składająca się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 37,81 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 3781/65784 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177, w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej brutto – 38 266,00 zł
w tym: grunt w wysokości: 2 149,00 zl ( + VAT 22 %)
zaliczka w wysokości: 2 300,00 zł

f) nieruchomość lokalowa nr 13, położona na II piętrze, składająca się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 30,71 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 3071/65784 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177, w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej brutto – 30 510,00 zł
w tym: grunt w wysokości: 1 737,00 zl ( + VAT 22 %)
zaliczka w wysokości: 1 800,00 zł

h) nieruchomość lokalowa nr 14, położona na II piętrze, składająca się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 37,81 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 3781/65784 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177, w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej brutto– 37575,00 zł
w tym: grunt w wysokości: 2149,00 zl ( + VAT 22 %)
zaliczka w wysokości: 2300,00 zł

 1. Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 20 sierpnia 2007r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. Nr 17.
 2. Pierwszy przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbył się w dniu 16 kwietnia 2007r., drugi przetarg odbył się w dniu 28 czerwca 2007 r.
 3. Ostateczna cena przedmiotowych nieruchomości zostanie ustalona w wyniku rokowań.
 4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w rokowaniach jest:
  • Wpłacenie wyżej określonych zaliczek na poczet nabycia przedmiotowych nieruchomości, najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2007r. do godz. 14:00 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpływu) na konto Urzędu nr 50817010340000030320000040 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości.
   - W przypadku nie stawienia się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka przepada.
   - Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przez upływem 3 dni.
   - Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  • Osoby zainteresowane nabyciem w/w nieruchomości winny złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (w zamkniętych kopertach), najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia a (włącznie) w tut. Urzędzie, w sekretariacie. Zgłoszenie powinno zawierać:
   - imie, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę firmy;
   - datę sporządzenia zgłoszenia;
   - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
   - proponowaną cenę oraz sposób jej zapłaty
   - kopię dowodu wpłaty zaliczki;
   - proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
 5. Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 6. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone.
 7. Brak jest informacji o zobowiązaniach, których przedmiotem są powyższe nieruchomości.
 8. Osoba ustalona jako nabywca ponosi koszty związane z procedurą sprzedaży, koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty sadowe.
 9. Organizator rokowań zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 10. Ze szczegółowymi warunkami rokowań osoby zainteresowane mogą zapoznać się przed terminem zgłoszenia udziału w rokowaniach w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 18) lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 89.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (16 lipca 2007, 12:55:30)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (21 sierpnia 2007, 15:29:05)
Zmieniono: wynik rokowań

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2404