zamówienie na:

Termomodernizacja budynku gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2007  09:30
przyczyna unieważnienia: Z uwagi na fakt, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły , nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, zamawiający unieważnia postępowanie, na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.). 
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Pakość

TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

RODZAJ ZAMÓWIENIA: roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, w której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, zostanie udostępniona na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

NAZWA ZAMÓWIENIA:
"Termomodernizacja budynku gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły"

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW:

Do kontaktu z oferentami w sprawach dotyczących przetargu upoważnieni są:

a) do spraw związanych z procedurą przetargową- starszy specjalista ds. zamówień publicznych, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami Joanna Zemełka; pokój nr 18 (I piętro), tel. 052- 566-60-89.

b) do spraw związanych z przedmiotem zamówienia:
- inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa - Marek Żelazny; pokój nr 19 (I piętro), tel. 052-566-60-90.
- podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - Agnieszka Chełminiak; pokój nr 16 (I piętro), tel. 052-566-60-88;

c) kwestie finansowe - podinspektor ds.finansowych - Agieszka Chlebicka; pokój nr 2, tel. 052-566-60-78.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane niezbędne do wykonania termomodernizacji budynku gimnazjum, które zostały podzielone na cztery działania:
1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i modernizacja kotłowni.
2. Wymiana okien i pokrycia dachowego.
3. Ocieplenie stropu i dachu szkoły.
4. Ocieplenie ścian szkoły wraz z elewacją.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zwanej dalej SST, projekcie budowlanym oraz przedmiarach, stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM

1. Warunki podstawowe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - należy potwierdzić w oświadczeniu na jednym arkuszu (załącznik nr 4 SIWZ). Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do art. 24 ustawy Pzp.

2. Warunki dodatkowe:
- wykonawca ukończone w ciągu ostatnich 5 lat roboty budowlane w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia wykonał z należytą starannością, czego potwierdzeniem będą referencje (min. 3),
- wykonawca udziela 60-miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

Wykonawca przedstawi niżej wymienione dokumenty:
1. Wykonawca krajowy
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Wszyscy wykonawcy mają obowiązek złożyć dodatkowo
a) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
b) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje wykonawca;
c) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym określonym w niniejszym postępowaniu, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania - min. 2 roboty budowlane obejmujace działania stanowiące przedmiot zamówienia o wartości min. 500.000,00 zł.
d) dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia kierownika robót oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego;
e) informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (na min. 1.000.000,00 PLN), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, w przypadku braku w/w informacji Zamawiający przyjmie, iż wykonawca nie zamierza zlecać żadnych robót podwykonawcom.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieściapięćtysięcyzłotych 00/100).
a) wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2007r. godz. 930 (godz. dot. wniesienia wadium w formie pieniężnej, inną formę wniesienia wadium należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem);
b) wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
c) wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy nr:
50 8170 1034 0000 0303 2000 0040 Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski o/Pakość, podając poniższy opis:
Wadium w przetargu nieograniczonym - "Termomodernizacja budynku gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły"
d) wadium w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego do dnia otwarcia ofert do godz. 930.
e) jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:
Wartość powyżej 60 000 euro, natomiast nie przekraczająca kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CZAS TRWANIA UMOWY:
Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2007r.

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
1. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
2. Wykonawca składa wypełniony i podpisany formularz cenowy.
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryterium.
4. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska najkorzystniejszy bilans cenowy, uzyskując liczbę punktów równą lub najbliższą 100, pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie w stosunku do najtańszej zgodnie z podanym poniżej wzorem:

Cn = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100 pkt

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :

Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sekretariat.
Do dnia 22 czerwca 2007r. do godz. 9.30.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w dniu 22 czerwca 2007r. godz. 10.00, pok. nr 17.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający nie przewiduje podpisania umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (443kB) pdf
Projekt Budowlany (102kB) pdf
Kotłownia (132kB) pdf
Opis CO (109kB) pdf
Inst EL AKP (2096kB) pdf
Inst EL AKP-rysunki (773kB) pdf
Elewacja (724kB) zip
Budynek (2090kB) zip
Kotłownia (711kB) zip
Kotłownia - instalacja elektryczna (711kB) zip


Zapytania do SIWZ (110kB) jpg

Wyjaśnienia zamawiającego (243kB) jpg

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (17 maja 2007, 15:33:16)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (26 czerwca 2007, 17:50:16)
Zmieniono: informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1658