zamówienie na:

Wykonanie docieplenia i elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Inowrocławskiej 12d w Pakości.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 17 maja 2007
wynik postępowania: W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie w/w zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. Wykonawca zaoferował najkorzystniejsze warunki cenowe- brutto: 121.722,80 zł. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta z zachowaniem przepisów art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 28 maja 2007r. 
N/znak: KIO 341/VI/7102-12/2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Pakość

TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

RODZAJ ZAMÓWIENIA: roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, w której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, została udostępniona na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl od dnia umieszczenia ogłoszenia o przetargu na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl

NAZWA ZAMÓWIENIA:
"Wykonanie docieplenia i elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Inowrocławskiej 12d w Pakości."

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW:
- do spraw związanych z procedurą przetargową- starszy specjalista ds. zamówień publicznych, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami - Joanna Zemełka; pokój nr 18 (I piętro), tel. 052- 566-60-89.
- do spraw związanych z przedmiotem zamówienia:
- inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego - Marek Żelazny; pokój nr 12 (I piętro), tel. 052-566-60-90.
- podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - Agnieszka Chełminiak; pokój nr 16 (I piętro), tel. 052-566-60-88.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu docieplenia i elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Inowrocławskiej 12d w Pakości, zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zwaną dalej SST, stanowiących załączniki do SIWZ.
Słownik CPV: 45320000-6 (roboty izolacyjne)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:
Zamówienie poniżej 60.000 euro.

CZAS TRWANIA UMOWY:
Od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2007r.

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
1. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
2. Wykonawca składa wypełniony i podpisany formularz cenowy.
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryterium.
4. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska najkorzystniejszy bilans cenowy, uzyskując liczbę punktów równą lub najbliższą 100, pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie w stosunku do najtańszej zgodnie z podanym poniżej wzorem:
Cn = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100 pkt
5. O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :
Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sekretariat.
Do dnia 17 maja 2007r. do godz. 9.30.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w dniu 17 maja 2007r. godz. 10.00, pok. nr 19.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający nie przewiduje podpisania umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (9 maja 2007, 15:00:27)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (1 października 2007, 13:56:50)
Zmieniono: Zakończenie udostępniania SIWZ na stronie internetowej, zgodnie z art. 42 ust. 1 u Pzp

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1794