zamówienie na:

Prace remontowe dachu kaplicy Wieczernik, wchodzącej w skład zespołu zabytkowej Kalwarii w Pakości.

zamawiający: Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 16 maja 2007
wynik postępowania: W wyniku prowadzonego przez Zakon Braci Mniejszych – Franciszkanów postępowania przetargowego na zadanie pn. Prace remontowe dachu kaplicy Wieczernik, wchodzącej w skład zespołu zabytkowej Kalwarii w Pakości, informuję, iż po dokonaniu oceny ofert zamówienie zostało udzielone wykonawcy: FIRMA „INSTALPAK” S.C. Józef i Stanisław Siembab, ul. Mikołaja 25, 88-170 Pakość, z uwagi na zaoferowanie najkorzystniejszych warunków cenowych na realizację przedmiotu zamówienia. Umowę podpisano w dniu 24 maja 2007r. 
GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY: Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów
ul. Inowrocławska 3
88-170 Pakość


TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

RODZAJ ZAMÓWIENIA: roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, w której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, została udostępniona na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl od dnia umieszczenia ogłoszenia o przetargu na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl

NAZWA ZAMÓWIENIA:
"Prace remontowe dachu kaplicy Wieczernik, wchodzącej w skład zespołu zabytkowej Kalwarii w Pakości".

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW:
Do kontaktu z oferentami osobą upoważnioną jest: o. Dacjan Marczak - Gwardian Klasztoru w Pakości, Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest remont dachu kaplicy Wieczernik, wchodzącej w skład zespołu zabytkowej Kalwarii w Pakości. Kaplica jest obiektem zabytkowym, co wiąże się z koniecznością uzgodnienia wszelkich robót remontowych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w projekcie budowlanym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST), stanowiących załącznik do SIWZ.

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:
Zamówienie poniżej 60.000 euro.

CZAS TRWANIA UMOWY:
Od dnia 15 czerwca do dnia 30 września 2007r.

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
1. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
2. Wykonawca składa wypełniony i podpisany formularz cenowy.
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryterium.
4. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska najkorzystniejszy bilans cenowy, uzyskując liczbę punktów równą lub najbliższą 100, pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie w stosunku do najtańszej zgodnie z podanym poniżej wzorem:

Cn = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100 pkt


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :
Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sekretariat.
Do dnia 16 maja 2007r. do godz. 9.30.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w dniu 16 maja 2007r. godz. 10.00, pok. nr 17 - sala użyczona do celu przeprowadzenia sesji otwarcia ofert.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający nie przewiduje podpisania umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (7 maja 2007, 11:24:56)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (1 października 2007, 13:58:16)
Zmieniono: Zakończenie udostępniania SIWZ na stronie internetowej, zgodnie z art. 42 ust. 1 u Pzp

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2404