zamówienie na:

Usługi transportowe

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 14 maja 2007
wynik postępowania: W wyniku prowadzonego przez Gminę Pakość postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Usługi transportowe”, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuję, iż Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – TRANSPORTOWO - BUDOWLANO – KOMUNALNE Ireneusz Reimus z Pakości. Wykonawca spełnił warunki stawiane przez zamawiającego składając cenowo najkorzystniejszą ofertę: · stawka motogodziny ciągnika – brutto: 36,60 zł, · stawka transportu samochodem – brutto: 1,46 zł/km. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta z zachowaniem przepisów art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowę podpisano w dniu 28 maja 2007r.  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
N/znak: KIO 341/VI/7040-67/2007

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Pakość

TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, w której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, zostanie udostępniona na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl od dnia umieszczenia ogłoszenia o przetargu na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl

NAZWA ZAMÓWIENIA:
"Usługi transportowe"

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW:

a) do spraw związanych z procedurą przetargową- starszy specjalista ds. zamówień publicznych, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami Joanna Zemełka; pokój nr 18 (I piętro), tel. 052- 566-60-89.

b) do spraw związanych z przedmiotem zamówienia:
- inspektor ds. drogownictwa, leśnictwa i melioracji - Bogusław Kawka; pokój nr 16 (I piętro), tel. 052-566-60-88.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe wykonywane ciągnikiem rolniczym wraz z oprzyrządowaniem na terenie miasta i gminy Pakość, oraz usługi transportowe samochodem osobowym, przystosowanym do przewozu powyżej 5 osób. Usługi wykonywane ciągnikiem rolniczym będą obejmować:
· transport,
· koszenie,
· podlewanie zieleni miejskiej,
· wykonywanie oprysków,
· orki,
· prace agregatem rolniczym,
· bronowanie.

Usługi wykonywane samochodem osobowym będą obejmować między innymi:
· przewozy pracowników UM w Pakości (m.in. wybory),
· przewozy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu przez okres obowiązywania umowy,
· wyjazdy służbowe (delegacje).

Usługi będące przedmiotem zamówienia są powszechnie dostępne i posiadają określony standard jakościowy.
Wykonawca biorący udział w prowadzonej procedurze ma obowiązek dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania świadczonych usług zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:
Zamówienie poniżej 60.000 euro.

CZAS TRWANIA UMOWY:
Od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2008r.

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
1. Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
- stawka godzinna pracy ciągnika wraz z oprzyrządowaniem;
- stawka zł/km transportu samochodem przystosowanym do przewozu powyżej 5 osób.

2. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące proporcje:
- usługi ciągnikiem - 60%
- usługi samochodem - 40%

3. Ocena ofert nastąpi według poniższych wzorów:

Usługi ciągnikiem wraz z oprzyrządowaniem

- stawka godzinna pracy ciągnika wraz z oprzyrządowaniem

stawka ofertowa netto +VAT= stawka ofertowa brutto

liczba punktów = najniższa stawka godzinna pracy ciągnika wraz z oprzyrząd. wśród ofert / stawka godzinna pracy ciągnika wraz z oprzyrządowaniem badanej oferty x 100 punktów

Usługi samochodem osobowym

- stawka zł/ km transportu samochodem

stawka ofertowa netto +VAT= stawka ofertowa brutto


liczba = najniższa stawka transportu samochodem (zł/km) wśród ofert / stawka transportu samochodem (zł/km) badanej oferty x 100 punktów


Uzyskana ilość punktów oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium.
4. O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :

Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sekretariat.
Do dnia 14 maja 2007r. do godz. 9.30.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w dniu 14 maja 2007r. godz. 10.00, pok. nr 19.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający nie przewiduje podpisania umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Burmistrz Pakosci
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (4 maja 2007, 11:38:18)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (1 października 2007, 14:00:46)
Zmieniono: Zakończenie udostępniania SIWZ na stronie internetowej, zgodnie z art. 42 ust. 1 u Pzp

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2081