zamówienie na:

Remonty cząstkowe dróg, ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy Pakość w roku 2007.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 17 kwietnia 2007
wynik postępowania: W wyniku prowadzonego przez Gminę Pakość postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remonty cząstkowe dróg, ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy Pakość w roku 2007”, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno. Wykonawca złożył jedyną ofertę w prowadzonym postępowaniu, oferując kwotę niższą od kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na realizację zamówienia. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta z zachowaniem przepisów art. 94 ust. 1 w/w ustawy. Umowę zawarto w dniu 27 kwietnia 2007r. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

N/znak: KIO 341/IV/7040-57/2007

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Pakość

TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

RODZAJ ZAMÓWIENIA: roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, w której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, jest udostępniona na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl od dnia umieszczenia ogłoszenia o przetargu na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl

NAZWA ZAMÓWIENIA:

"Remonty cząstkowe dróg, ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy Pakość w roku 2007."

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW:

  • do spraw związanych z procedurą przetargową
- starszy specjalista ds. zamówień publicznych, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami Joanna Zemełka; pokój nr 18 (I piętro), tel. 052- 566-60-89.
  • do spraw związanych z przedmiotem zamówienia:
- główny specjalista ds. planowania przestrzennego i budownictwa - Marek Żelazny; pokój nr 19 (I piętro), tel. 052-566-60-90.

- inspektor ds. drogownictwa, leśnictwa i melioracji - Bogusław Kawka; pokój nr 16 (I piętro), tel. 052-566-60-88.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników, polegające na przywróceniu pierwotnego stanu drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym, obejmujące:

- wycięcie uszkodzonych miejsc z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie, usunięcie rumuszu. Skropienie dna oraz posmarowanie ścianek naprawianego miejsca. Rozłożenie mieszanki, zagęszczenie, gr. w-wy do 4 cm;

- wycięcie uszkodzonych miejsc z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie, usunięcie rumuszu. Skropienie dna oraz posmarowanie ścianek naprawianego miejsca. Rozłożenie mieszanki, zagęszczenie, gr. w-wy od 4 do 6 cm;

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową wyprodukowaną w recyklerze, przy średniej gł. wyboi 4 cm, z wycięciem uszkodzonych miejsc piłą mechaniczną i zagęszczeniem mechanicznym remontowanych miejsc;

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej przy pomocy grysów i emulsji asfaltowej. Rodzaj remontu nawierzchni - wyboje o głębokości do 2 cm;

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej przy pomocy grysów i emulsji asfaltowej. Rodzaj remontu nawierzchni - wyboje o głębokości od 2 cm do 3 cm;
zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 1 SIWZ oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zwaną dalej SST, stanowiącą załącznik nr 2 SIWZ.

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:
Zamówienie poniżej 60.000 euro.

CZAS TRWANIA UMOWY:
Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2007r.

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

1. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
2. Wykonawca składa wypełniony i podpisany formularz cenowy.
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryterium.
4. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska najkorzystniejszy bilans cenowy, uzyskując liczbę punktów równą lub najbliższą 100, pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie w stosunku do najtańszej zgodnie z podanym poniżej wzorem:

Cn = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100 pkt

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :

Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sekretariat.
Do dnia 17 kwietnia 2007r. do godz. 9.30.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w dniu 17 kwietnia 2007r. godz. 10.00, pok. nr 19.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający nie przewiduje podpisania umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (6 kwietnia 2007, 13:47:32)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (1 października 2007, 14:02:14)
Zmieniono: Zakończenie udostępniania SIWZ na stronie internetowej, zgodnie z art. 42 ust. 1 u Pzp

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1999