zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7 położonej w budynku nr 71 w m. Kościelec, gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Wielowieś, gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 46/1 i 46/2, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony i II publiczny przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.7.2022.M.M.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 24 maja 2022  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7, położonej w budynku nr 71 w m. Kościelec, gm. Pakość oraz nieruchomości gruntowych położonych w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 46/1 i 46/2, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej oraz dz. nr 46/2, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości, natomiast obecna na przetargu osoba, która wpłaciła wadium na dz. nr 46/1, nie zaoferowała co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej. 
Pakość, 1 czerwca 2022 r.
KIO.6840.7.2022.M.M.
INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 24 maja 2022 r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7, położonej w budynku nr 71 w m. Kościelec, gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz II publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w m. Wielowieś gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 24 maja 2022 r. od godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

- sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7 o powierzchni 28,70 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku nr 71 w miejscowości Kościelec, gm. Pakość, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00077763/0. Przedmiotowy lokal położony jest na II piętrze i składa się z pokoju, kuchni oraz łazienki. W skład nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu w wysokości 327/8392 oraz we współwłasności w działkach geodezyjnie oznaczonych nr 281/5 i 281/51 o łącznej powierzchni 2829 m2, B - tereny mieszkaniowe, dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00042550/0 w wysokości 327/8392. Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 4,00 m2. Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 112 000,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona była z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

II publiczny przetarg ustny ograniczony na:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, dz. nr 46/1 o pow. ca 0,1065 ha, KW nr BY1I/00024916/2, ewidencyjnie oznaczonej jako dr (drogi – droga wewnętrzna). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona była z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Z uwagi na parametry działki oraz brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg ustny został ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do przedmiotowej nieruchomości tj.: dz. nr 132/6, 42, 43 i 47.

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, dz. nr 46/2 o pow. ca 0,1952 ha, KW nr BY1I/00024916/2, ewidencyjnie oznaczonej jako S-RIIIa (sad klasy IIIa). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości zawierała podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Z uwagi na parametry działki, rosnące na niej liczne drzewa owocowe i znajdująca się na niej część obiektu budowlanego, co uniemożliwia racjonalne i samodzielne jej zagospodarowanie, przetarg ustny został ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do przedmiotowej nieruchomości tj.: dz. nr 45 i 48.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 14 grudnia 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

I. Do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 46/1, uprawniona była osoba, która uprzednio złożyła pisemne zgłoszenie oraz wpłaciła wadium w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 1 wadium, z czego:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
II. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7, położonej w budynku nr 71 w m. Kościelec, gm. Pakość oraz nieruchomości gruntowych położonych w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 46/1 i 46/2, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej oraz dz. nr 46/2, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości, natomiast obecna na przetargu osoba, która wpłaciła wadium na dz. nr 46/1, nie zaoferowała co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 1 czerwca 2022 r. na okres 7 dni.


Pakość, 23 maja 2022 r.
KIO.6840.17.6.2022.N.F.-B.


Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w II publicznym przetargu ustnym ograniczonym


Zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Burmistrz Pakości podaje do publicznej wiadomości listę osób zakwalifikowanych do udziału w II publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 46/1 o pow. 0,1065 ha, KW nr BY1I/00024916/2, dr (drogi – droga wewnętrzna):

Pan Bogdan Chwiałkiewicz z Wielowsi

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2022 r. o godz. 9:15, w Urzędzie Miejskim w Pakości, przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sala nr 17 (I piętro).


Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 23 maja 2022 r.

Zdjęto w dniu...........................


Pakość, 21 kwietnia 2022 r.
KIO.6840.7.2022.M.M.
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.), uchwały nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Kościelec 71, gm. Pakość, stanowiącego własność Gminy Pakość, uchwały nr XXV/250/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś m. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 46/1, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz uchwały nr XXV/251/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś m. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 46/2, stanowiącej własność Gminy Pakość.

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 21 kwietnia 2022 r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

- sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7 o powierzchni 28,70 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku nr 71 w miejscowości Kościelec, gm. Pakość, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00077763/0. Przedmiotowy lokal położony jest na II piętrze i składa się z pokoju, kuchni oraz łazienki. W skład nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu w wysokości 327/8392 oraz we współwłasności w działkach geodezyjnie oznaczonych nr 281/5 i 281/51 o łącznej powierzchni 2829 m2, B - tereny mieszkaniowe, dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00042550/0 w wysokości 327/8392. Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 4,00 m2. Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 112 000,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

II publiczny przetarg ustny ograniczony na:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, dz. nr 46/1 o pow. ca 0,1065 ha, KW nr BY1I/00024916/2, ewidencyjnie oznaczonej jako dr (drogi – droga wewnętrzna). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Opis nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa położona jest w m. Wielowieś gm. Pakość, w sąsiedztwie gruntów rolnych;
- działka ma nieregularny, wydłużony kształt, jest niezabudowana;
- działka nie ma dostępu do drogi publicznej;
- działka nieuzbrojona w media.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 14 grudnia 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Z uwagi na parametry działki oraz brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg ustny został ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do przedmiotowej nieruchomości tj.: dz. nr 132/6, 42, 43 i 47.

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, dz. nr 46/2 o pow. ca 0,1952 ha, KW nr BY1I/00024916/2, ewidencyjnie oznaczonej jako S-RIIIa (sad klasy IIIa). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Opis nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa położona jest w m. Wielowieś gm. Pakość, w sąsiedztwie gruntów rolnych;
- działka ma nieregularny, wydłużony kształt;
- na działce posadowiona jest część budynku gospodarczego, stanowiącego własność osoby fizycznej;
- działka nieuzbrojona w media.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 14 grudnia 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Z uwagi na parametry działki, rosnące na niej liczne drzewa owocowe i znajdująca się na niej część obiektu budowlanego, co uniemożliwia racjonalne i samodzielne jej zagospodarowanie, przetarg ustny został ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do przedmiotowej nieruchomości tj.: dz. nr 45 i 48.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w II przetargu ustnym ograniczonym ustala się na dzień 20 maja 2022 r. do godziny 14:00. Pisemne zgłoszenie należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „II przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość”, w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, sekretariat (parter). Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia zgłoszenia,
  • podpis zgłaszającego.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodów potwierdzających spełnienie warunków wynikających z ograniczeń tj. kopię aktu własności do działki bezpośrednio przyległej, lub wypisu z rejestru gruntów, lub odpisu z właściwej księgi wieczystej.

- Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w II przetargu ustnym ograniczonym, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. do dnia 23 maja 2022 r.

- Warunkiem uczestnictwa w II publicznym przetargu ustnym ograniczonym jest zakwalifikowanie przez komisję, a w dniu przetargu okazanie komisji:
  • oryginału dowodu wniesienia wadium,
  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
  • stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
II przetarg ustny ograniczony odbędzie się chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

1. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

2. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) upłynął 9 marca 2022 r. (dot. nieruchomości lokalowej) oraz 14 października 2021 r. (dot. dz. nr 46/1 i 46/2) i w tych terminach nie wpłynął żaden wniosek.

3. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 24 maja 2022 r. od godz. 9:00 (nieruchomość lokalowa położona w m. Kościelec 71/7, gm. Pakość – 9:00, dz. nr 46/1 – 9:15, dz. nr 46/2 – 9:30) w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.

4. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa COVID-19 oraz ograniczenia z nią związane, Burmistrz Pakości zastrzega prawo zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości.

5. Ostateczna wysokość ceny nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości:

5 600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) – dot. nieruchomości lokalowej, położonej w m. Kościelec 71/7, gm. Pakość;
600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) – dot. dz. nr 46/1;
1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) – dot. dz. nr 46/2;

do dnia 20 maja 2022 r. – przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pakości w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070, przy czym za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

7. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:
- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
- małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
- pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

8. Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

9. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

10. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.

11. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12. Wszystkie koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi Nabywca.

13. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

14. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na koszt uczestnika przetargu.

15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4 lub telefonicznie pod nr (52) 307 04 87 lub (52) 566 60 88.

16. Oględzin przedmiotowych nieruchomości można dokonywać indywidualnie, bez konieczności obecności przedstawiciela Gminy Pakość.

17. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 21 kwietnia 2022 r.
Zdjęto w dniu...........................

{mapa_Wielowieś} (193kB) pdf
metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (21 kwietnia 2022, 11:03:17)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (1 czerwca 2022, 13:50:09)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 146