zamówienie na:

Dostawę materiałów drogowych na wykonanie zadania pod nazwą: Remont ul. Kwiatowej w Pakości.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2005
wynik postępowania: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający wybrał ofertę PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANO – MONTAŻOWEGO I PREFABRYJKACJI BETONÓW KAMAL SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNY W PAKOŚCI.  
Urząd Miejski w Pakości ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów drogowych niezbędnych do wykonania zadania pn."Remont ul. Kwiatowej w Pakości".

 1. Zamawiający:
  Gmina Pakość
  ul. Rynek 4
  88-170 Pakość

 2. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Marek Żelazny, pok. 12 (I piętro), tel. (052) 566 60 90
  Bogusław Kawka, pok. nr 16 (I piętro), tel. (052) 566 60 88.

 3. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Na pisemny wniosek, złożony w siedzibie Zamawiającego osobiście, przesłany za pośrednictwem poczty lub telefaxu (052 - 566-60-75) oraz na adres Urzędu Miejskiego w Pakości.

 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  W związku z zamiarem wykonania remontu ul. Kwiatowej w Pakości i ze względu na posiadane przez Gminę Pakość w 2005r. oraz planowane na rok 2006r. środki finansowe w Budżecie Gminy, Zamawiający zamierza zakupić w roku bieżącym część materiałów drogowych niezbędnych do wykonania w/w remontu, natomiast dostawa pozostałej części nastąpi w roku 2006.
  Zgodnie z art. 10 ust.1 oraz 39-46, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę następujących materiałów drogowych:
  · Trylinka - 1925 m2, z czego w 2005r. - 460 m2, natomiast w roku 2006 - 1465 m2;
  · Obrzeża szare 25 x 8 x 100 - 750 mb;
  · Bloczki oporowe 12 x 25 x 100 - 12 szt.

 5. Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień)
  Nomenklatura:   28.81.31.00 - powlekane tworzywa drogowe
  28.81.38.10 - wykończenia nawierzchni

 6. Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
  miasto Pakość

 7. Wartość zamówienia:
  Poniżej 60 000 Euro

 8. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
  Od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2006r.

 9. Wymagane wadium:
  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

 10. Kryteria oceny ofert:
  Cena - 100%

 11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 5- letniego okresu gwarancji na dostarczone materiały.
  Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :

  1.Spełniają następujące warunki:

  a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia".

  2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.

 12. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego zostały szczegółowo podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 13. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
  SIWZ dostępna do 22 grudnia 2005 r.
  Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w terminie określonym w treści SIWZ.

 14. Cena za SIWZ - Zamawiający nie przewiduje opłaty za SIWZ.
  SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 18, bądź za posrednictwem poczty oraz telefaxu.

 15. Termin i miejsce składania ofert:
  22 grudnia 2005 r. godz. 9:00 Urząd Miejski w Pakości - sekretariat (parter)

 16. Termin związania ofertą:
  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 17. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  22 grudnia 2005 r. godz. 9:15 Urząd Miejski w Pakości pok. 18 (I piętro)

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (6 grudnia 2005, 15:19:04)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (27 grudnia 2005, 08:31:32)
Zmieniono: Przywrócenie do BIP omyłkowo zarchiwizowanego przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1674