zamówienie na:

Realizację zadania pod nazwą: Usługi wykonywane w ramach "Akcja zima 2005/2006"

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 Euro
termin składania ofert: 25 listopada 2005
wynik postępowania: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Przedsiębiorswo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość 
Gmina Pakość ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą: Usługi wykonywane w ramach "Akcja zima 2005/2006".

 1. Zamawiający:
  Gmina Pakość
  ul. Rynek 4
  88-170 Pakość

 2. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

  Marek Żelazny - Kierownik Referatu Komunalno - Inwestycyjnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  Bogusław Kawka - inspektor ds. drogownictwa, leśnictwa i melioracji Urzędu Miejskiego w Pakości

 3. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Na pisemny wniosek, złożony osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pakości, przesłany za pośrednictwem poczty lub faxu (nr fax./052/ 566-60-75).

 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  W związku z realizacją usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych położonych w mieście i gminie Pakość, działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) ogłaszamy przetarg nieograniczony na w/w przedmiot zamówienia. Łączna długość dróg i ulic do zimowego utrzymania wynosi dla miasta 12,67 km dla gminy 45 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Plan Zimowego utrzymania dróg i ulic w sezonie zimowym 2005/2006 na terenie miasta i gminy Pakość, stanowiący załącznik nr 1 SIWZ.

 5. Nomenklatura: 90212000-6
  Wspólny słownik zamówień CPV:

  Dział - 90 Usługi usuwania nieczystości, higieniczne i dotyczące środowiska;
  Grupa - 902 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub
              wiejskich;
  Klasa - 9021 Usługi sprzątania ulic;
  Kategoria - 90212 usługi odśnieżania.

 6. Miejsce wykonania usług:
  miasto i gmina Pakość

 7. Wartość zamówienia:
  Poniżej 60 000 Euro

 8. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
  Od dnia podpisania umowy do 31 marca 2006r.

 9. Wymagane wadium:
  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

 10. Kryteria oceny ofert: 

  1. Stawka roboczogodziny                                             35 %
  2. Stawka użycia ciągnika wraz z oprzyrządowaniem       40 %
  3. Stawka za odśnieżenie i posypanie piaskiem 100 m2  
      powierzchni chodnika  i ulicy /jezdni                           25 %

 11. Warunki udziału w postępowaniu.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo
      zamówień publicznych,
  2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-10  
      ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. dysponują maszynami, zgodnie z załącznikiem nr 3, z zastrzeżeniem pkt II A
      ppkt 9 SIWZ.

  W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków oferent musi załączyć do oferty dokumenty określone w punkcie D SIWZ.

 12. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Dostępne do dnia 25 listopada 2005 r.

 13. Cena za SIWZ - Zamawiający nie przewiduje opłaty za SIWZ.
  SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 18, bądź za pośrednictwem poczty lub faxu.

 14. Termin i miejsce składania ofert:
  25 listopada 2005 r. godz. 9:00 Urząd Miejski w Pakości - sekretariat (parter)

 15. Termin związania ofertą:
  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 16. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  25 listopad 2005 r. godz. 9:15 Urząd Miejski w Pakości pok. 17 (I piętro).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 listopada 2005, 14:18:47)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (28 listopada 2005, 12:29:13)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1759