zamówienie na:

realizację zadania pod nazwą: Bankowa obsługa Budżetu Gminy Pakość, na okres 3 lat

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 Euro
termin składania ofert: 14 listopada 2005
wynik postępowania: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim Oddział w Pakości, ul. Barcińska 14B, 88-170 Pakość. 
 1. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  p. Anna Kruszka - Skarbnik Gminy

 2. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Na pisemny wniosek, przesłany za pośrednictwem poczty lub faxu (nr fax./052/ 566-60-75).

 3. Opis przedmiotu zamówienia:
  Z uwagi na fakt, iż usługi będące przedmiotem zamówienia są powszechnie dostępne i posiadają określony standard jakościowy, Zamawiający działając na podstawie art. 10 ust.1, art. 36-49 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm./, ogłasza przetarg nieograniczony na BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA OKRES 3 LAT.


  Zadanie obejmuje:


  1.Otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Pakość.
  2.Realizację poleceń przelewu (również typu ELIXIR).
  3.Usługi typu home-banking, umożliwiające dokonywanie przelewów elektronicznych oraz uzyskanie informacji.
  4.Przyjmowanie wpłat gotówkowych.
  5.Dokonywanie wypłat gotówkowych.
  6.Dokonywanie wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
  7.Możliwość rozliczania operacji finansowych w walucie obcej.
  8.Potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy wyciągiem bankowym.
  9.Możliwość uruchomienia kredytu w rachunku podstawowym do wysokości 600.000,00 PLN (słownie: sześćsettysięcyzł 00/100 ).
  10.Przyjmowanie środków na lokaty "over-night", tygodniowe lub miesięczne.
  11.Pobieranie z kont stosownych opłat i prowizji zgodnie z formularzem ofertowym.
  12.Oprocentowanie kont według stawki zmiennej; wysokość oprocentowania ustalana jest w oparciu o codzienną stopę referencyjną WIBID O/N oraz stały współczynnik określony przez Wykonawcę, a następnie obliczana według następującego wzoru:


  oprocentowanie konta = WIBID O/N x współczynnik


  13.Pobieranie opłat i prowizji za czynności nie stanowiące przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank, za czynności bankowe dla firm.

 4. Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień)
  Nomenklatura:
  66000000-0 Usługi pośrednictwa finansowego
  66100000-1 Usługi pośrednictwa finansowego z wyjątkiem inwestycji bankowych, usług ubezpieczeniowych oraz usług emerytalnych.
  66130000-0 Usługi udzielania kredytu.

 5. Miejsce wykonania usług:
  miasto Pakość

 6. Wartość zamówienia:
  Poniżej 60 000 Euro

 7. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
  Od dnia 01 grudnia 2005r. do 30 listopada 2008 r.

 8. Wymagane wadium:
  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

 9. Kryteria oceny ofert:

  1. Oferowana cena usługi    55
  2. Oprocentowanie kredytu w rachunku podstawowym 14
  3. Prowizja od kredytu w rachunku podstawowym  1
  4. Oprocentowanie rachunku podstawowego  10
  5. Oprocentowanie lokat over -night  15
  6. Oprocentowanie lokat tygodniowych   3
  7. Oprocentowanie lokat terminowych miesięcznych  2
  Razem 100%

 10. Warunki udziału w postępowaniu.

  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:


  1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
  3/ posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia;
  4/ dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  5/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  6/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

  Wykonawca (Bank) jest zobowiązany do:

  I. Uruchomienia przynajmniej jednego punktu kasowego (oddziału Banku) na terenie miasta Pakość, w godzinach umożliwiających dokonywanie rozliczeń finansowych przez Zamawiającego, w którym obsługa będzie realizowana na warunkach określonych w udzielonym zamówieniu. Punkt kasowy (oddział Banku), o którym wyżej mowa musi być czynny w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.


  II. Nie pobierania opłat ani prowizji w punkcie kasowym (oddziale Banku) mieszczącym się na terenie miasta Pakość, od osób fizycznych, dokonujących wpłat gotówkowych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pakości oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Pakość.


  III. Nie pobierania opłat ani prowizji w punkcie kasowym (oddziale Banku) mieszczącym się na terenie miasta Pakość, od kasjera Urzędu Miejskiego w Pakości lub osoby upoważnionej, dokonującej wypłat lub wpłat gotówkowych z rachunku lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pakości oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Pakość.


  IV. Nie pobierania opłat ani prowizji od nieprawidłowo przeprowadzanych operacji powstałych z winy Wykonawcy (mylne obciążenie rachunków).


  V. Niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zmianach w Regulaminie kont dla firm oraz Tabeli opłat i prowizji.


  VI. Nie dokonywania zmian wysokości prowizji i opłat zadeklarowanych w ofercie, przez cały okres obowiązywania umowy.

 11. Wykaz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego został sprecyzowany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 12. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
  Dostępne do 14 listopada 2005 r.

 13. Cena za SIWZ - Zamawiający nie przewiduje opłaty za SIWZ.

 14. SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 18, bądź za pośrednictwem poczty lub faxu.

 15. Termin i miejsce składania ofert:
  14 listopada 2005 r. godz. 9:00 Urząd Miejski w Pakości - sekretariat (parter)

 16. Termin związania ofertą:
  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 17. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  14 listopada 2005 r. godz. 9:15 Urząd Miejski w Pakości pok. 17 (I piętro).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 października 2005, 15:21:56)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (15 listopada 2005, 13:07:15)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1878