zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rybitwy gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 168 oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonych jako dz. nr 187/25 oraz 187/26.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony i I publiczny przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.21.1.2022.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 22 lutego 2022  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rybitwy, oznaczonej jako dz. nr 168 oraz wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonych jako dz. nr 187/25 i 187/26. 
Pakość, 2 marca 2022 r.
KIO.6840.21.4.2022.N.F.-B.

INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 22 lutego 2022 r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rybitwy, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej, stanowiących własność Gminy Pakość.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 22 lutego 2022 r. od godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rybitwy, dz. nr 168 o pow. ca 0,3784 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Br-RIIIa (grunty rolne zabudowane klasy IIIa). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 321.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

I publiczny przetarg ustny ograniczony na:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, dz. nr 187/25 o pow. ca 0,0180 ha, KW nr BY1I/00023043/4, ewidencyjnie oznaczonej jako Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, dz. nr 187/26 o pow. ca 0,0040 ha, KW nr BY1I/00023043/4, ewidencyjnie oznaczonej jako Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Z uwagi na brak dostępu ww. działek do drogi publicznej, co uniemożliwia racjonalne i samodzielne ich zagospodarowanie, przetarg ustny został ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio przyległych tj.: dz. nr 187/16 i 187/19.

I. Do udziału w przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rybitwy , oznaczonej jako dz. nr 168, uprawniony był podmiot, który uprzednio wpłacił wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 1 wadium, z czego:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
II. Do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonych jako dz. nr 187/25 i 187/26, uprawniona była osoba, która uprzednio złożyła pisemne zgłoszenie oraz wpłaciła dwa wadia o łącznej wysokości: 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 2 wadiów, z czego:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
III. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rybitwy, oznaczonej jako dz. nr 168 została Firma Worldwide Invest Line Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto: 325.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

IV. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonych jako dz. nr 187/25 oraz dz. nr 187/26 została Pani Magdalena Maternowska z Pakości, oferując kwoty nabycia w wysokości brutto: 12.120,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100) za dz. nr 187/25 oraz w wysokości brutto: 3.030,00 zł (słownie: trzy tysiące trzydzieści złotych 00/100) za dz. nr 187/26.


Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 2 marca 2022 r. na okres 7 dni.

Pakość, 21 lutego 2022 r.
KIO.6840.15.3.2022.N.F.-B.


Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w I publicznym przetargu ustnym ograniczonym


Zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Burmistrz Pakości podaje do publicznej wiadomości listę osób zakwalifikowanych do udziału w I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 187/25 o pow. ca 0,0180 ha oraz dz. nr 187/26 o pow. ca 0,0040 ha, KW nr BY1I/00023043/4, Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe):

Pani Magdalena Maternowska z Pakości

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 r. od godz. 9:15, w Urzędzie Miejskim w Pakości, przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sala nr 17 (I piętro).


Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 21 lutego 2022 r.
Zdjęto w dniu...........................


Pakość, 20 stycznia 2022 r.
KIO.6840.21.1.2022.N.F.-B.
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), uchwały nr XXVII/274/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 168, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rybitwy oraz uchwały nr XXII/203/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonej jako dz. nr 187/22, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 20 stycznia 2022 r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rybitwy, dz. nr 168 o pow. ca 0,3784 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Br-RIIIa (grunty rolne zabudowane klasy IIIa). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 321.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Opis nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa położona jest w obrębie Rybitwy gm. Pakość;
- działka ma kształt zbliżony do prostokąta;
- dojazd do działki stanowi częściowo droga asfaltowa, a częściowo gruntowa (obie drogi o charakterze wewnętrznym);
- działka położona jest w strefie gospodarczej, w sąsiedztwie terenów zabudowanych obiektami produkcyjno-składowymi;
- przez działkę przebiega sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacyjna, z możliwością podłączenia do sieci energetycznej (na warunkach gestora sieci);
- z uwagi na zlokalizowaną na działce sieć wodociągową oraz sieć kanalizacyjną koniecznym będzie ustanowienie nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu.

Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dot. dz. nr 168 wynosi 3%.

I publiczny przetarg ustny ograniczony na:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, dz. nr 187/25 o pow. ca 0,0180 ha, KW nr BY1I/00023043/4, ewidencyjnie oznaczonej jako Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Opis nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa położona jest w Pakości, w zachodniej części miejscowości;
- działka ma kształt zbliżony do trapezu, teren dość płaski, niezagospodarowany;
- działka nie ma dostępu do drogi publicznej;
- działka położona jest w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej;
- działka nieuzbrojona w media;
- z uwagi na projektowaną sieć kanalizacyjną przechodzącą przez dz. nr 187/25 koniecznym będzie ustanowienie nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu.

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, dz. nr 187/26 o pow. ca 0,0040 ha, KW nr BY1I/00023043/4, ewidencyjnie oznaczonej jako Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Opis nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa położona jest w Pakości, w zachodniej części miejscowości;
- działka ma kształt trójkąta, teren dość płaski, niezagospodarowany;
- działka nie ma dostępu do drogi publicznej;
- działka położona jest w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej;
- działka nieuzbrojona w media;
- z uwagi na projektowaną sieć kanalizacyjną przechodzącą przez dz. nr 187/26 koniecznym będzie ustanowienie nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu.

Z uwagi na brak dostępu ww. działek do drogi publicznej, co uniemożliwia racjonalne i samodzielne ich zagospodarowanie, przetarg ustny został ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio przyległych tj.: dz. nr 187/16 i 187/19.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym ustala się na dzień 18 lutego 2022 r. do godziny 14:00. Pisemne zgłoszenie należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej”, w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, sekretariat (parter). Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia zgłoszenia,
  • podpis zgłaszającego.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodów potwierdzających spełnienie warunków wynikających z ograniczeń tj. kopię aktu własności do działki bezpośrednio przyległej, lub wypisu z rejestru gruntów, lub odpisu z właściwej księgi wieczystej.

- Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. do dnia 21 lutego 2022 r.

- Warunkiem uczestnictwa w I publicznym przetargu ustnym ograniczonym jest zakwalifikowanie przez komisję, a w dniu przetargu okazanie komisji:
  • oryginału dowodu wniesienia wadium,
  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
  • stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
I przetarg ustny ograniczony odbędzie się chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

1. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

2. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) upłynął 14 stycznia 2022 r. (dot. dz. nr 168) oraz 23 listopada 2021 r. (dot. dz. nr 187/25 oraz 187/26) i w tych terminach nie wpłynął żaden wniosek.

3. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 r. od godz. 9:00 (dz. nr 168 – 9:00, dz. nr 187/25 – 9:15, dz. nr 187/26 – 9:30) w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.

4. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa COVID-19 oraz ograniczenia z nią związane, Burmistrz Pakości zastrzega prawo zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości.

5. Ostateczne wysokości cen nabycia nieruchomości zostaną ustalone w przetargu.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości:

20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) – dot. dz. nr 168;
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) – dot. dz. nr 187/25;
200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) – dot. dz. nr 187/26;

do dnia 18 lutego 2022 r. – przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pakości w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070, przy czym za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

7. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:
- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
- małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
- pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

8. Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

9. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

10. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.

11. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12. Wszystkie koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi Nabywca.

13. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

14. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na koszt uczestnika przetargu.

15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4 lub telefonicznie pod nr (52) 307 04 87.

16. Oględzin przedmiotowych nieruchomości można dokonywać indywidualnie, bez konieczności obecności przedstawiciela Gminy Pakość.

17. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń


Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 20 stycznia 2022 r.
Zdjęto w dniu...........................

{mapa_Rybitwy} (239kB) pdf {mapa_Mogileńska} (262kB) pdfmetryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (20 stycznia 2022, 11:01:39)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (2 marca 2022, 09:22:13)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 235