zamówienie na:

Realizację zadania pod nazwą: "Pełnobranżowy projekt budowlano - wykonawczy na modernizację przepompowni ścieków przy ul. Barcińskiej wraz z kolektorem tłocznym do miejscowości Piechcin w gminie Barcin".

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 Euro
termin składania ofert: 13 października 2005
wynik postępowania: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez ZAKŁAD INŻYNIERII WODNO - ŚCIEKOWEJ Zenon Lepionka i Jerzy Hołubiec spółka jawna z Chodzieży 
Urząd Miejski w Pakości ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą: "Pełnobranżowy projekt budowlano - wykonawczy na modernizację przepompowni ścieków przy ul. Barcińskiej wraz z kolektorem tłocznym do miejscowości Piechcin w gminie Barcin".

 1. Zamawiający:
  Gmina Pakość
  ul. Rynek 4
  88-170 Pakość

 2. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Marek Żelazny, pok. 12 (I piętro), tel. /052/ 566 60 90

 3. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Na pisemny wniosek, przesłany za pośrednictwem poczty lub telefaxu (nr fax./052/ 566-60-75).

 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  W zakresie zamówienia ujęto wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano - wykonawczego, jednostadiowego wraz z uzgodnieniami, zapewnieniami, pozwoleniem na budowę, studium wykonalności, dokumentami do sporządzenia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, projektu tejże decyzji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
  Prace projektowe wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202, poz. 2072).

 5. Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień)
  Nomenklatura: 74232000 - 4

  Wspólny słownik zamówień CPV:
  Dział - 74 Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości;
  Grupa - 742 Usługi doradcze architektury, inżynierii, budownictwa;
  Klasa - 7423 Usługi inżynieryjne;
  Kategoria - 74232 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 6. Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
  Pakość - Piechcin

 7. Wartość zamówienia:
  Poniżej 60 000 Euro

 8. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
  Od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2005 r.

 9. Wymagane wadium:
  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

 10. Kryteria oceny ofert:
  Cena - 100%

  Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji za wady prac projektowych kończy swój bieg po upływie 5 lat od dnia dokonania odbioru końcowego ostatniego elementu robót budowlanych, wykonywanych na podstawie prac projektowych, których dotyczy niniejsza umowa lub po upływie 2 lat od daty uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku nie realizowania obiektu na podstawie opracowanej dokumentacji.

  Warunki udziału w postępowaniu.

  1. Oferent składający ofertę musi spełniać następujące warunki:
  a) prowadzi działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem,
  b) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanej z wykonaniem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  e) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp,
  f) posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej dla jednostki projektowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.


  2. Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający w toku badania ofert zbada i oceni:
  a) zakres działalności prowadzonej przez wykonawcę- zakres niniejszy powinien obejmować działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (CPV - 74232000-4),
  b) zakres posiadanych uprawnień przez osoby bezpośrednio związane z realizacją zadania; zakres niniejszy powinien obejmować: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: architektonicznej; konstrukcyjno -budowlanej - drogowej; instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych; instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych, telekomunikacyjnych; osoby bezpośrednio związane z realizacją zadania powinny przynależeć do właściwej izby zawodowej oraz posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach pełnionych samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  c) wykaz prac - projektów zrealizowanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat i tożsamych z przedmiotem zamówienia; wykaz niniejszy powinien obejmować minimum dwa opracowania o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. opracowanie - projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej o długości min. 1000 m.b. każdy oraz projekt przepompowni ścieków o przepustowości przynajmniej 20 dm3/s.
  d) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
  e) na podstawie złożonych oświadczeń i wymaganych dokumentów warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

  1.Spełniają następujące warunki:
  a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia".

  2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.

 11. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego zostały szczegółowo podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 12. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
  Dostępne do 13.10.2005 r.

 13. Cena za SIWZ - Zamawiający nie przewiduje opłaty za SIWZ.
  SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 18, bądź za posrednictwem poczty oraz telefaxu.

 14. Termin i miejsce składania ofert:
  13.10.2005 r. godz. 9:00 Urząd Miejski w Pakości - sekretariat (parter)

 15. Termin związania ofertą:
  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 16. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  13.10.2005 r. godz. 9:15 Urząd Miejski w Pakości pok. 17 (I piętro)

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 września 2005, 09:09:52)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (18 października 2005, 15:21:04)
Zmieniono: wynik postępowania - wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2139