zamówienie na:

"Remont ul. Polnej i ul. Hankiewicza w Pakości"

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 Euro
termin składania ofert: 26 września 2005
wynik postępowania: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający wybrał ofertę PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANO – MONTAŻOWEGO I PREFABRYJKACJI BETONÓW KAMAL SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNY W PAKOŚCI. 
Urząd Miejski w Pakości ogłasza przetarg nieograniczony na "Remont ul. Polnej i ul. Hankiewicza w Pakości".

 1. Zamawiający:
  Gmina Pakość
  ul. Rynek 4
  88-170 Pakość

 2. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Marek Żelazny, pok. 12 (I piętro), tel. (052) 566 60 90

 3. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Na pisemny wniosek, przesłany za posrednictwem poczty lub telefaxu.

 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  W związku z zamiarem nabycia materiałów niezbędnych do wykonania remontu ul Polnej i ul. Hankiewicza w Pakości oraz z uwagi na fakt, iż dostawy będące przedmiotem zamówienia są powszechnie dostępne i posiadają określony standard jakościowy,  Gmina Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4 w Pakości ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39-46, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące materiały:

  Rodzaj materiału 
  ul. Polna  
  Trylinka  1461,75 m2  
  Krawężniki 15 x 30 239 mb   
  Obrzeża 20 x 6  547 mb   


  ul. Hankiewicza
  Trylinka  444 m2
  Obrzeża 20 x 6  299 mb

 6. Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień)
  Nomenklatura:  
  28.81.31.00 - powlekane tworzywa drogowe
  28.81.38.10 - wykończenia nawierzchni

 7. Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
  miasto Pakość

 8. Wartość zamówienia:
  Poniżej 60 000 Euro

 9. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
  Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2005 r.

 10. Wymagane wadium:
  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

 11. Kryteria oceny ofert:
  Cena - 100%

 12. Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 5- letniego okresu gwarancji na dostarczone materiały.

 13. Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :

  1.Spełniają następujące warunki:

  a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia".

  2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.

 14. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego zostały szczegółowo podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 15. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
  Dostępne do 26.09.2005 r.

  Cena za SIWZ - Zamawiający nie przewiduje opłaty za SIWZ.

  SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 18, bądź za posrednictwem poczty oraz telefaxu.

 16. Termin i miejsce składania ofert:
  26.09.2005 r. godz. 9:00 Urząd Miejski w Pakości - sekretariat (parter)

 17. Termin związania ofertą:
  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 18. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  26.09.2005 r. godz. 9:15 Urząd Miejski w Pakości pok. 18 (I piętro)

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 września 2005, 14:42:13)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (29 września 2005, 14:11:43)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1705