zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako dz. nr 26/23 oraz położonych w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 46/1 i 46/2, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony i I publiczny przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.32.7.2021.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 14 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako dz. nr 26/23. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 46/1 i 46/2, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż dz. nr 46/2, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości, natomiast obecna na przetargu osoba, która wpłaciła wadium na dz. nr 46/1, nie zaoferowała co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej. 
Pakość, 22 grudnia 2021 r.
KIO.6840.32.10.2021.N.F.-B.
INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 14 grudnia 2021 r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w m. Wielowieś gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 14 grudnia 2021 r. od godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, dz. nr 26/23 o pow. ca 0,0241 ha, KW nr BY1I/00023175/8, ewidencyjnie oznaczonej jako Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 14.200,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona była z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

I publiczny przetarg ustny ograniczony na:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, dz. nr 46/1 o pow. ca 0,1065 ha, KW nr BY1I/00024916/2, ewidencyjnie oznaczonej jako dr (drogi – droga wewnętrzna). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona była z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Z uwagi na parametry działki oraz brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg ustny został ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do przedmiotowej nieruchomości tj.: dz. nr 132/6, 42, 43 i 47.

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, dz. nr 46/2 o pow. ca 0,1952 ha, KW nr BY1I/00024916/2, ewidencyjnie oznaczonej jako S-RIIIa (sad klasy IIIa). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 36.600,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości zawierała podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Z uwagi na parametry działki, rosnące na niej liczne drzewa owocowe i znajdująca się na niej część obiektu budowlanego, co uniemożliwia racjonalne i samodzielne jej zagospodarowanie, przetarg ustny został ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do przedmiotowej nieruchomości tj.: dz. nr 45 i 48.

I. Do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako dz. nr 26/23, uprawnione były osoby, które uprzednio wpłaciły wadium w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) każda.

Dokonano wpłaty 2 wadiów, z czego:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 2
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
II. Do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 46/1, uprawniona była osoba, która uprzednio złożyła pisemne zgłoszenie oraz wpłaciła wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 1 wadium, z czego:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
III. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako dz. nr 26/23 został Pan Bernard Urbaniak z Pakości, który zaoferował kwotę nabycia w wysokości brutto: 14.500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

IV. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 46/1 i 46/2, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż dz. nr 46/2, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości, natomiast obecna na przetargu osoba, która wpłaciła wadium na dz. nr 46/1, nie zaoferowała co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.


Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 22 grudnia 2021 r. na okres 7 dni.

Pakość, 13 grudnia 2021 r.
KIO.6840.26.16.2021.N.F.-B.


Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w I publicznym przetargu ustnym ograniczonym

Zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Burmistrz Pakości podaje do publicznej wiadomości listę osób zakwalifikowanych do udziału w I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 46/1 o pow. 0,1065 ha, KW nr BY1I/00024916/2, dr (drogi – droga wewnętrzna):

Pan Bogdan Chwiałkiewicz z Wielowsi

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 9:15, w Urzędzie Miejskim w Pakości, przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sala nr 17 (I piętro).


Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 13 grudnia 2021 r.

Zdjęto w dniu...........................

Pakość, 10 listopada 2021 r.
KIO.6840.32.7.2021.N.F.-B.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.), uchwały Nr XXV/248/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako dz. nr 26/23, stanowiącej własność Gminy Pakość, uchwały Nr XXV/250/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś m. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 46/1, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz uchwały Nr XXV/251/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś m. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 46/2, stanowiącej własność Gminy Pakość.

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 10 listopada 2021 r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, dz. nr 26/23 o pow. ca 0,0241 ha, KW nr BY1I/00023175/8, ewidencyjnie oznaczonej jako Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 14.200,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Opis nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa położona jest w Pakości przy ul. Radłowskiej, w zachodniej części nieruchomości, na terenach przeznaczonych do pełnienia funkcji mieszkaniowo-usługowych;
- działka ma kształt trapezu, jest niezabudowana;
- działka ma dostęp do drogi gminnej nr 151851C ul. Radłowska, utwardzonej asfaltem, przez gruntową drogę wewnętrzną – dz. nr 25/4, stanowiącą własność Gminy Pakość;
- działka nieuzbrojona w media, z możliwością podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej (na warunkach gestora danej sieci).

I publiczny przetarg ustny ograniczony na:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, dz. nr 46/1 o pow. ca 0,1065 ha, KW nr BY1I/00024916/2, ewidencyjnie oznaczonej jako dr (drogi – droga wewnętrzna). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Opis nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa położona jest w m. Wielowieś gm. Pakość, w sąsiedztwie gruntów rolnych;
- działka ma nieregularny, wydłużony kształt, jest niezabudowana;
- działka nie ma dostępu do drogi publicznej;
- działka nieuzbrojona w media.

Z uwagi na parametry działki oraz brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg ustny został ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do przedmiotowej nieruchomości tj.: dz. nr 132/6, 42, 43 i 47.

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, dz. nr 46/2 o pow. ca 0,1952 ha, KW nr BY1I/00024916/2, ewidencyjnie oznaczonej jako S-RIIIa (sad klasy IIIa). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 36.600,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Opis nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa położona jest w m. Wielowieś gm. Pakość, w sąsiedztwie gruntów rolnych;
- działka ma nieregularny, wydłużony kształt;
- na działce posadowiona jest część budynku gospodarczego, stanowiącego własność osoby fizycznej;
- działka nieuzbrojona w media.

Z uwagi na parametry działki, rosnące na niej liczne drzewa owocowe i znajdująca się na niej część obiektu budowlanego, co uniemożliwia racjonalne i samodzielne jej zagospodarowanie, przetarg ustny został ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do przedmiotowej nieruchomości tj.: dz. nr 45 i 48.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym ustala się na dzień 10 grudnia 2021 r. do godziny 14:00. Pisemne zgłoszenie należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość”, w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, sekretariat (parter). Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia zgłoszenia,
  • podpis zgłaszającego.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodów potwierdzających spełnienie warunków wynikających z ograniczeń tj. kopię aktu własności do działki bezpośrednio przyległej, lub wypisu z rejestru gruntów, lub odpisu z właściwej księgi wieczystej.

- Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. do dnia 13 grudnia 2021 r.

- Warunkiem uczestnictwa w I publicznym przetargu ustnym ograniczonym jest zakwalifikowanie przez komisję, a w dniu przetargu okazanie komisji:
  • oryginału dowodu wniesienia wadium,
  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
  • stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
I przetarg ustny ograniczony odbędzie się chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

1. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

2. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) upłynął 14 października 2021 r. i w tym terminie nie wpłynął żaden wniosek.

3. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. od godz. 9:00 (dz. nr 26/23 – 9:00, dz. nr 46/1 – 9:15, dz. nr 46/2 – 9:30) w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.

4. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa COVID-19 oraz ograniczenia z nią związane, Burmistrz Pakości zastrzega prawo zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości.

5. Ostateczna wysokość ceny nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości:

800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) – dot. dz. nr 26/23;
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) – dot. dz. nr 46/1;
2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) – dot. dz. nr 46/2;

do dnia 10 grudnia 2021 r. – przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pakości w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070, przy czym za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

7. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:
- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
- małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
- pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

8. Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

9. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

10. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.

11. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12. Wszystkie koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi Nabywca.

13. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

14. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na koszt uczestnika przetargu.

15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4 lub telefonicznie pod nr (52) 307 04 87.

16. Oględzin przedmiotowych nieruchomości można dokonywać indywidualnie, bez konieczności obecności przedstawiciela Gminy Pakość.

17. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 10 listopada 2021 r.

Zdjęto w dniu...........................

{mapa_Radłowska} (311kB) pdf {mapa_Wielowieś} (193kB) pdf

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (10 listopada 2021, 13:06:06)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (22 grudnia 2021, 08:23:03)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 224