zamówienie na:

przebudowę przepompowni ścieków przy ul. Jankowskiej, budowę rurociągu tłocznego oraz kolektorów ścieków z przykanalikami i przyłączami wraz z odbudową drogi w ciągu ul. Lipowej w miejscowości Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Powyżej 60 000 Euro
termin składania ofert: 22 września 2005
wynik postępowania: Zamawiający wybrał ofertę wspólną, złożoną przez: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość oraz Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Franciszek Żak ul. Ogrodowa 12, 88-153 Kruszwica 
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).

 1. Zamawiający:
  Gmina Pakość z siedzibą:
  ul. Rynek 4
  88-170 Pakość

 2. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Marek Żelazny, pok. 12 (I piętro), tel. (052) 566 60 90

 3. Warunki uzyskania dokumentacji wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:
  Na pisemny wniosek.
  Cena za dokumentację - 500 zł

 4. Opis przedmiotu zamówienia:

  · Realizacja zadania w ramach przebudowy pompowni ścieków przy ulicy Jankowskiej i budowy rurociągu tłocznego oraz kolektorów ścieków z przykanalikami i przyłączami wraz z odbudową drogi w ciągu ul. Lipowej w miejscowości Pakość, polega na wykonaniu następujących czynności:

  -przebudowa istniejącej przepompowni ścieków,
  -budowa rurociągu tłocznego,
  -budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami.

  · Dział robót: Roboty budowlane, 45000000-7;
  · Grupa robót: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45200000-9;

  · Klasa robót: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 45250000-4;

  · Kategoria robót: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45231000-5.

  · Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 45232000-2
  · Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 5. Dokumenty i informacje wymagane przez Zamawiającego:

  Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

  1. Posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

  2. Posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:

  a.) przeciętne średnioroczne zatrudnianie na umowę o pracę i pełny etat przez Wykonawcę: co najmniej 20 pracowników niewykwalifikowanych i co najmniej 3 inżynierów,
  b.) zaproponować do realizacji niniejszego zamówienia następujący personel Przedstawiciela Wykonawcy, który posiada co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, co najmniej 5 lat doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac, jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiada ubezpieczenie O.C. i uprawnienia do kierowania robotami w branży sanitarnej. Przez prace podobne, o których mowa w poprzednim zdaniu należy rozumieć prace w zakresie: budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków,
  c.) zaproponować do realizacji niniejszego zamówienia następujący personel Kierownika Budowy, który posiada co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, co najmniej 5 lat doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac, jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiada ubezpieczenie O.C. i uprawnienia do kierowania robotami w branży sanitarnej. Przez prace podobne, o których mowa w poprzednim zdaniu należy rozumieć prace w zakresie: budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków,
  d.) udokumentować wykonanie za okres 5 lat od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu w BZP 2 robót budowlanych podobnych do niniejszego zamówienia, polegających na budowie przepompowni ścieków wraz z siecią kanalizacji tłocznej bądź grawitacyjnej o wartosci co najmniej 1 000 000 PLN.


  3. Znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:

  a) posiadać w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych: obrotów w kwocie minimum
  2 000 000 PLN,
  b) posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 635 000 PLN,
  c) posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia.

  Status prawny - wymagane dokumenty:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem.

  2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Przedstawiciel Wykonawcy - uprawnienia do kierowania robotami w branży sanitarnej; Kierownik Budowy - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

  3. Wypełniony formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do instrukcji dla wykonawców - IDW załączonej do SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia).

  4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., tj. potwierdzające odpowiednio, że w przypadku Wykonawcy będącego:

  a.)osobą fizyczną - tej osoby fizycznej;
  b.)spółką jawną - wspólnika;
  c.)spółką partnerską - partnera lub członka zarządu;
  d.)spółką komandytową - komplementariusza;
  e.)spółką komandytowo-akcyjną - komplementariusza;
  f.)osobą prawną (nie wymienioną powyżej) - urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

  5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., tj. potwierdzająca, że wobec podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

  6. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  7. Oświadczenie (z art. 22 ust. 1 pkt 1-4) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW (IDW - instrukcja dla wykonawców).

  8. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (z art. 44 u.p.z.p.), sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW

  9. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (z art. 24 ust. 1-2 u.p.z.p.), sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW.

  10. Akceptacja przez wykonawcę (projektu umowy/istotnych postanowień umowy) zawartego(ych) w Części II SIWZ, sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do IDW.

  11. Oświadczenie o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (z art.96 ust. 4 u.p.z.p.), sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do IDW.

  12. Oświadczenie o zagwarantowaniu minimum 5-cioletniego okresu gwarancji na roboty budowlano-montażowe i minimum 2-letniego okresu gwarancji na urządzenia.

  Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:

  1. Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych. Dokumenty wskazane w poprzednim zdaniu muszą potwierdzać uzyskanie przez Wykonawcę w każdym ze wskazanych w poprzednim zdaniu roku obrotowym (lub np. we wszystkich latach łącznie:

  a.obrotów w kwocie minimum 2 000 000 PLN
  Informacje o których mowa poniżej muszą być również przedstawione w formie streszczenia, sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do IDW

  2.Informacja z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzająca posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 635 000 PLN

  3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia.

  Zdolność techniczna - wymagane dokumenty:

  1. Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego (sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW), w okresie ostatnich 3 lat a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie, potwierdzająca przeciętne średnioroczne zatrudnianie na umowę o pracę i pełny etat przez Wykonawcę: co najmniej 20 pracowników niewykwalifikowanych i co najmniej 3 inżynierów oraz oświadczenie (z art. 22 ust. 1 pkt 1) - 4)) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW.

  2. Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do IDW) niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca.

  3. Wykaz osób (sporządzony według wzorów stanowiących załącznik nr 6 i 7 do IDW), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Przedłożone przez Wykonawcę wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia personel:

  a) Przedstawiciel Wykonawcy- posiada co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, co najmniej 5 lat doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac, jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiada ubezpieczenie O.C. i uprawnienia do kierowania robotami w branży sanitarnej. Przez prace podobne, o których mowa w poprzednim zdaniu należy rozumieć prace w zakresie: budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków,
  b) Kierownik Budowy - posiada co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, co najmniej 5 lat doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac, jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiada ubezpieczenie O.C. i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

  4. Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej IDW) zawierający potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę za okres 5 lat od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu w BZP co najmniej jednego zrealizowanego zamierzenia polegającego na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej (co najmniej 2 km) wraz z przyłączami i przynajmniej 1 przepompownią ścieków o wartości co najmniej 1 000 000 PLN.

  5. Dokumenty potwierdzające, że zamówienia wskazane w załączniku nr 9 do niniejszej IDW zostały wykonane należycie. Przedkładane dokumenty muszą zawierać co najmniej:

  a)wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu, realizował zamówienie, którego dokument dotyczy,
  b)wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie,
  c)wskazanie zakresu realizowanego zamówienia,
  d)wskazanie wartości zamówienia,
  e)wskazanie daty wykonania,
  f)wskazanie miejsca wykonania,
  g)opinia podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b) stwierdzająca, że zamówienie zostało wykonane należycie,
  h)podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu wskazanego w pkt. b).

  6. Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do IDW.

  7. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, iż Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia lub równoważnych dokumentów potwierdzających jakość świadczonych usług, jeżeli Wykonawca nie może w terminie uzyskać wymaganego zaświadczenia
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.9.1.A.1, pkt. 9.1.A.5 i pkt. 9.1.A.6. IDW, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

  - Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,
  - Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
  - Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 9.1.A.4 i pkt. 9.2. IDW zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 6. Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
  miasto Pakość

 7. Wartość zamówienia:
  Powyżej 60 000 Euro

 8. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
  Od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2006 r.

 9. Wymagane wadium:
  Zamawiający przewiduje wniesienia wadium w wysokości 25.400 PLN.
  Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do godz. 09:30 dnia 22 września 2005 r.

 10. Kryteria oceny ofert:
  1. Cena - 100%

 11. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
  Dostępne do 22.09.2005 r.

 12. Termin i miejsce składania ofert:
  22.09.2005 r. godz. 09:00 Urząd Miejski w Pakości - sekretariat (parter)

 13. Termin związania ofertą:
  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 14. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  22.09.2005 r. godz. 9.30 Urząd Miejski w Pakości pok. 17 (I piętro)

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 sierpnia 2005, 15:21:05)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (12 października 2005, 14:16:27)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2065