zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy) – przeznaczonej w części do wydzierżawienia oraz nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej – przeznaczonej w części do użyczenia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia
nr sprawy: KIO.6845.35.2.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 11 grudnia 2020  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 14 grudnia 2020 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości

Burmistrz Pakości

Informuje, że w dniu 20 listopada 2020 r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia, zawierający:
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 105/53 w części o pow. 0,0300 ha (pow. ca 1,4040 ha), KW nr BY1I/00032396/9, B – tereny mieszkaniowe, położoną w Pakości przy ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy), przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio do niej przyległej, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 147/3 w części o pow. 0,0062 ha (pow. ca 0,0320 ha), KW nr BY1I/00020159/9, Bi – inne tereny zabudowane, położoną w Pakości przy ul. Barcińskiej, przeznaczoną w części zabudowanej trzema budynkami garażowymi do użyczenia na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (20 listopada 2020, 11:22:55)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (14 grudnia 2020, 07:41:58)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 135