Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (468)  |  Przetargi unieważnione (28)

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonych jako dz. nr 2/43, 2/45 oraz 2/47, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.6.7.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 8 grudnia 2020  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonych jako dz. nr 2/43, 2/45 oraz 2/47, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż dz. nr 2/43 i 2/47, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości, natomiast osoba, która wpłaciła wadium na dz. nr 2/45, nie uczestniczyła w przetargu.  
Pakość, 16 grudnia 2020 r.
KIO.6840.6.11.2020.N.F.-B.
INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 8 grudnia 2020 r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 8 grudnia 2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, dz. nr 2/43 o pow. ca 0,9814 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 288.500,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, dz. nr 2/45 o pow. ca 0,8530 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 251.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, dz. nr 2/47 o pow. ca 0,8389 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 246.500,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Sprzedaż ww. nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

I. Do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonej jako dz. nr 2/45, uprawniona była osoba, która uprzednio wpłaciła wadium w wysokości: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 1 wadium, z czego:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 
II. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonych jako dz. nr 2/43, 2/45 oraz 2/47, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż dz. nr 2/43 i 2/47, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości, natomiast osoba, która wpłaciła wadium na dz. nr 2/45, nie uczestniczyła w przetargu. 

Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 16 grudnia 2020 r. na okres 7 dni.
Pakość, 3 listopada 2020 r.
KIO.6840.6.7.2020.N.F.-B.

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIV/228/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr 2/32, 2/33 oraz 2/34, położonych w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiących własność Skarbu Państwa. 

Burmistrz Pakości 
ogłasza w dniu 3 listopada 2020 r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na: 

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, dz. nr 2/43 o pow. ca 0,9814 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 288.500,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100). 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Opis nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa położona jest w Pakości, we wschodniej części miejscowości;
- działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta, nieogrodzona, teren dość płaski, niezagospodarowany;
- dojazd do działki stanowi częściowo droga asfaltowa, a częściowo gruntowa (obie drogi o charakterze wewnętrznym);
- działka położona jest w strefie gospodarczej, w sąsiedztwie terenów zabudowanych obiektami produkcyjno-składowymi;
- działka nieuzbrojona w media, z możliwością podłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej (na warunkach gestora danej sieci).

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, dz. nr 2/45 o pow. ca 0,8530 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 251.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100). 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Opis nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa położona jest w Pakości, we wschodniej części miejscowości;
- działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta, nieogrodzona, teren dość płaski, niezagospodarowany;
- dojazd do działki stanowi częściowo droga asfaltowa, a częściowo gruntowa (obie drogi o charakterze wewnętrznym);
- działka położona jest w strefie gospodarczej, w sąsiedztwie terenów zabudowanych obiektami produkcyjno-składowymi;
- działka nieuzbrojona w media, z możliwością podłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej (na warunkach gestora danej sieci).

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, dz. nr 2/47 o pow. ca 0,8389 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 246.500,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100). 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Opis nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa położona jest w Pakości, we wschodniej części miejscowości;
- działka ma kształt regularny zbliżony do trapezu, nieogrodzona, teren dość płaski, niezagospodarowany;
- dojazd do działki stanowi częściowo droga asfaltowa, a częściowo gruntowa (obie drogi o charakterze wewnętrznym);
- działka położona jest w strefie gospodarczej, w sąsiedztwie terenów zabudowanych obiektami produkcyjno-składowymi;
- działka nieuzbrojona w media, z możliwością podłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej (na warunkach gestora danej sieci).

Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% – dot. dz. nr 2/43, 2/45 oraz 2/47. 

1. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

2. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) upłynął 21 września 2020 r. i w tym terminie nie wpłynął żaden wniosek.

3. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 8 grudnia 2020 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.

4. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa COVID-19 oraz ograniczenia z nią związane, Burmistrz Pakości zastrzega prawo zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości.

5. Ostateczna wysokość ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości: 
15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) – dot. dz. nr 2/43;
13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) – dot. dz. nr 2/45; 
12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100) – dot. dz. nr 2/47; 

do dnia 4 grudnia 2020 r. – przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pakości w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070, przy czym za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. 

7. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku: 
- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
- małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), 
- pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. 

8. Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

9. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

10. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.

11. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

12. Wszystkie koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi Nabywca. 

13. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

14. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na koszt uczestnika przetargu.

15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4 (pok. nr 16) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88.

16. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany. 

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń 

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 3 listopada 2020 r. 

Zdjęto w dniu........................... 


metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (3 listopada 2020, 09:47:02)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (16 grudnia 2020, 20:56:36)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 316